กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑ์ชุมชน มีชีวิต ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ|PUBLIC RELATION STRATEGIES OF COMMUNITY MUSEUM: A CASE STUDY OF LIVING COMMUNITY MUSEUM, BAN KHI LEK YAI COMMUNITY, SO PHI SA

Main Article Content

อรณิชชา พาทรัพย์มา ธัญธร ทองประสูตร์ วิชชอร สามฉิมโฉม ขันเงิน คุ้มมาลัย อรทัย คู่ณรงค์นันทกุล ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

Abstract

การวิจัยนี้ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์ชุมชน มีชีวิต ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 1 คน และสมาชิกพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 15 คน โดยใช้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยว โดยชุมชนและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ผ่านทางสื่อ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) สื่อบุคคล ผ่านทางคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวเอง เพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้าง อีกกลยุทธ์หนึ่งในด้านสื่อบุคคล คือ คนในครอบครัว ในการประชาสัมพันธ์แบบ ปากต่อปาก 2) บล็อกเกอร์ คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ได้ทำการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตไปยังผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ เพื่อเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมและโปรโมทพิพิธภัณฑ์ วิธีนี้ถือเป็นกลยุทธ์ทางหนึ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง 3) การบอกต่อกันแบบปากต่อปาก จากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งประเภทที่เป็นนักท่องเที่ยวสัญจรหรือนักท่องเที่ยวที่จองมาล่วงหน้าก่อนหลายท่าน ที่เกิดความประทับใจก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟัง โดยผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยตรง จึงทำให้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในช่องทางนี้ทำให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตเป็นที่รู้จัก   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พาทรัพย์มา, อรณิชชา et al. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑ์ชุมชน มีชีวิต ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ|PUBLIC RELATION STRATEGIES OF COMMUNITY MUSEUM: A CASE STUDY OF LIVING COMMUNITY MUSEUM, BAN KHI LEK YAI COMMUNITY, SO PHI SA. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 94-101, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4491>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย