ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยทดสอบ 4 ตัวแปร ได้แก่ ฟังก์ชันและความสามารถของซอฟต์แวร์ ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่น ผู้ขายและบริการหลังการขาย และราคา กลุ่มประชากรเป้าหมายคือผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีหรือพนักงานในฝ่ายบัญชี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 99 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มีทั้งหมด 4 ตัวแปร โดยเรียงลำดับความสามารถพยากรณ์จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ฟังก์ชันและความสามารถของซอฟต์แวร์ ร้อยละ 68 ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่น ร้อยละ 41.40 ผู้ขายและบริการหลังการขาย ร้อยละ 27 และราคา ร้อยละ 23.90 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 45

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อภิวัฒน์ไพศาล, ณัฐพัชร์. ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 1-18, june 2022. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4979>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย