ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Authors

  • ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

Keywords:

นวนคร, นิคมอุตสาหกรรม, บัญชี, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยทดสอบ 4 ตัวแปร ได้แก่ ฟังก์ชันและความสามารถของซอฟต์แวร์ ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่น ผู้ขายและบริการหลังการขาย และราคา กลุ่มประชากรเป้าหมายคือผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีหรือพนักงานในฝ่ายบัญชี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 99 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มีทั้งหมด 4 ตัวแปร โดยเรียงลำดับความสามารถพยากรณ์จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ฟังก์ชันและความสามารถของซอฟต์แวร์ ร้อยละ 68 ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่น ร้อยละ 41.40 ผู้ขายและบริการหลังการขาย ร้อยละ 27 และราคา ร้อยละ 23.90 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 45

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

Most read articles by the same author(s)