การเล่นกระโดดยางมีความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน |Playing Rubber Jumps with the Health of Students in School

Main Article Content

โชคชัย ดวงแก้ว
ธารินทร์ ก้านเหลือง
ธีรนันท์ ตันพานิชย์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอความสําคัญของการเล่นกระโดดยางของนักเรียน มีความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียน และช่วยพัฒนาสุขภาพ โดยเฉพาะความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาสุขภาพ ของเด็กนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากการเล่นกระโดดยางโดยเน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายทําให้ร่างกาย มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ จากการศึกษา      ที่ผ่านมาพบว่า การเล่นกระโดดยางมีความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน สามารถพัฒนาสุขภาพทางกายของนักเรียน โดยนำเสนอผลการศึกษามาดั้งนี้ 1) ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 2) ความสำคัญของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 3) การเล่นกระโดดยางของนักเรียน 4) วิธีการกระโดดยาง 5) องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าการเล่นกระโดดยางมีความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ


 


This objective article is to present the importance of The playing rubber jump among students. It is essential to the health of students and improvement of health in particular of the circulatory and respiratory systems, which is the foundation for the health development of schoolchild. The Playing  rubber jump is involve the movement of all parts of the body. Moreover, previous studies have supported that the rubber jumping is necessary for heelpath development of schoolchild. The details of this article were as follows: 1) cardiorespiratory endurance 2) the importance of aerobic exercise 3) the activities of the rubber jumping for schoolchild 4) the procedure to play the rubber jumping 5) The result of this study showed that the rubber jumping is important to the health of schoolchild and also use their free time productively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

Anderson, W. (1983). Ban Klang's play. https://www.goodreads.com/book/show/40388824. [Translated]
Boonchai, K. (2012). Measurement for physical education evaluation. Department of Physical
Education Faculty of Education. Kasetsart University. (Copy). [Translated]
Corbin, B., Welk G., Corbin, W. and Welk. K. (2011). Concepts of Fitness and Wellness.
9th ed. New York: McGraw-Hill.
Department of Health Service Support. (2019). Concepts, principles, Health Literate Organization.
Document presented. 19th National Conference on Health Education, Association of Health Education Professions. Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Chonburi Province. [Translated]
Department of Health. (2017). Recommendations for promoting physical activity and reducing sedentary
behavior and sleep for School age and adolescents (6-17 years). Bangkok: NC Concept. [Translated]
Hoeger, W. and Hoeger, S. (2010). Principles and Labs for Fitness and Wellness.
2nd ed. Belmont: Wadsworth Group.
Wanitchanon, W. (2014). Effects of 15 minutes of alternating foot jump rope exercise on heart rate,
body weight. Journal of health, physical education and recreation, 40(2). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tahper/issue/archive
Stadium th. (2021). Jumping rope for health Build power for the leg muscles.
https://stadiumth.com/columns/detail?id=582&tab=changsuek. [Translated]
Krabounrat, J. (2005). Principles and techniques of athletics training. Bangkok: Kasetsart University.
[Translated]
Krabounrat, J. (2013). Physical Activity. Journal of Health Education, Physical Education and
Recreation, 39(1), 5-12. [Translated]
Kraib. (2012). Dodyang Sangchat. http://myself-kratib.blogspot.com/2012/09/blog-post.html [Translated]
Leelayuwat, N. (2012). Exercise Physiology. Khon Kaen: Printing House, Khon Kaen University.
[Translated]
Leenin, C. (n.d.). The power of wisdom. Knowledge Center of Rajamangala University of Technology
Srivijaya. [Translated]
Ministry of Public Health. (2019). HDC reporting system Ministry of Public Health. https://kkhdc.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2017
&source=pformated/format1.php&id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e. [Translated]
Office of the Economic and Social Development Board. (2007). Building Thai children to their full
potential with exercise. Bangkok: Sahamit Printing and Publishing Co., Ltd. [Translated]
Peirnchop, W. (2005). Includes articles on philosophy, principles, teaching methods, and
measurements for academic evaluation. Physical Education. Bangkok: Chulalongkorn University. [Translated]
Pippai, K. (2011). Wisdom of sports and folk games. https://chalaehealthycharter.com. [Translated]
Rink, E., Hall, T., and Williams, L. (2010). Schoolwide Physical Activity. Champaign,
Illinois: Sheridan Books.
Sanguanrangsirikul, S. (2005). Exercise recommendations for children (2-12 years old). Bangkok:
Ministry of Public Health. [Translated]
Silamad, S. (2004). Principles of sports training for sports instructors. Bangkok: Chulalongkorn
University. [Translated]
The Secretariat of the House of Representatives. (2016). Summary of the performance of the
committee driving Reforming the country in mass communication National reform-driven
council. Bangkok. [Translated]

Most read articles by the same author(s)