Published: 2024-02-15

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกร | Academic Management for Developing Innovator Competencies

ศิริพร เครือทอง, สุมิตร สุวรรณ, อรอุษา ปุณยบุรณะ, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, พัชราภา ตันติชูเวช

20-39