ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ Effect of whey protein isolate and inulin as a fat replacer on physico- chemical properties of low-fat ice cream

Main Article Content

นภัสสร เพียสุระ
พรรัตน์ สินชัยพานิช
อนันทิตา แสงสุริยวงษ์

Abstract

This research studied the effect of two types of fat replacers, including whey and inulin on changing physico-chemical properties in ice cream compared with full-fat ice cream. Three ice cream formulations were yellow color, and full-fat ice cream showed the lightest color due to containing high fat content. Then, the result of hardness showed that low-fat 8% whey ice cream presented the higher hardness than low fat 8% inulin ice cream and full-fat ice cream. The highest overrun was found in low-fat 8% inulin ice cream which was 48.93%, and had a significant difference (p≤0.05) between low-fat 8% whey ice cream and full-fat ice cream. Then, rheology result showed that 8% inulin low-fat ice cream had the highest viscosity. It affected the low melting rate of low-fat 8% inulin ice cream and no significant difference between low-fat ice cream mixed with 8% whey and full-fat ice cream.


Keywords : low-fat ice cream, fat replacer, rheology


บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้สารทดแทนไขมัน 2 ชนิด คือ เวย์โปรตีนและอินูลิน ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีและกายภาพของไอศกรีม เปรียบเทียบกับไอศกรีมนมสูตรไขมันเต็ม พบว่า ไอศกรีมทั้ง 3 สูตร มีสีค่อนข้างเหลือง และไอศกรีมนมสูตรไขมันเต็มมีค่าความสว่างสูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูง จากนั้นนำมาทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยค่าความแข็งพบว่า ไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมเวย์โปรตีน 8% มีเนื้อสัมผัสแข็งกว่าไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมอินูลิน 8%  และไอศกรีมนมสูตรไขมันเต็ม อัตราการขึ้นฟูของไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมอินูลิน 8% มีอัตราการขึ้นฟูมากที่สุดเท่ากับ 48.93% และมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) กับไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมเวย์โปรตีน 8% และไอศกรีมนมสูตรไขมันเต็ม เมื่อวิเคราะห์ค่าความหนืดพบว่า ไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมอินูลิน 8% มีค่าความหนืดมากที่สุด ส่งผลให้อัตราการละลายของไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเติมอินูลิน 8% มีค่าต่ำและไม่มีความแตกต่างกับไอศกรีมไขมันต่ำสูตรเวย์โปรตีน 8%


คำสำคัญ : ไอศกรีมไขมันต่ำ สารทดแทนไขมัน สมบัติวิทยากระแส


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

1. Kurt A, Atalar I. Effects of quince seed on the rheological, structural and sensory characteristics of ice cream. Food Hydrocolloids. 2018;1(82):186-95.

2. Goff HD. Colloidal aspects of ice cream—a review. International Dairy Journal. 1997;7(6-7):363-73.

3. Marshall RT, Goff HD, Hartel RW. Ice cream. Springer Science & Business Media; 2003.

4. Mahdian E, Karazhian R. Effects of fat replacers and stabilizers on rheological, physicochemical and sensory properties of reduced-fat ice cream. Journal of Agricultural Science and Technology. 2013;15(6):1163-1174.

5. Akalın AS, Erişir D. Effects of inulin and oligofructose on the rheological characteristics and probiotic culture survival in low‐fat probiotic ice cream. Journal of food science. 2008;73(4):184-188.

6. Roland AM, Phillips LG, Boor KJ. Effects of fat replacers on the sensory properties, color, melting, and hardness of ice cream. Journal of Dairy Science. 1999;82(10):2094-2100.

7. Zoulias EI, Oreopoulou V, Tzia C. Textural properties of low-fat cookies containing carbohydrate-or protein-based fat replacers. Journal of Food Engineering. 2002;55(4):337-342.

8. Lucca PA, Tepper BJ. Fat replacers and the functionality of fat in foods. Trends in Food Science & Technology. 1994;5(1):12-19.

9. Ognean CF, Darie N, Ognean M. Fat replacers: review. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies. 2006;12(2):433-442.

10. Brennan CS, Tudorica CM. Carbohydrate‐based fat replacers in the modification of the rheological, textural and sensory quality of yoghurt: comparative study of the utilisation of barley beta‐glucan, guar gum and inulin. International journal of food science & technology. 2008;43(5):824-833.

11. Kew B, Holmes M, Stieger M, Sarkar A. Review on fat replacement using protein-based microparticulated powders or microgels: A textural perspective. Trends in food science & technology. 2020;106:457-468.

12. Adapa S, Dingeldein H, Schmidt KA, Herald TJ. Rheological properties of ice cream mixes and frozen ice creams containing fat and fat replacers. Journal of dairy science. 2000;83(10):2224-2229.

13. Akalın AS, Karagözlü C, Ünal G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology. 2008;227(3):889-895.

14. Ohmes RL, Marshall RT, Heymann H. Sensory and physical properties of ice creams containing milk fat or fat replacers. Journal of dairy science. 1998 May 1;81(5):1222-8.

15. Yilsay TÖ, Yilmaz L, Bayizit AA. The effect of using a whey protein fat replacer on textural and sensory characteristics of low-fat vanilla ice cream. European Food Research and Technology. 2006;222(1):171-175.

16. Bayarri S, Chuliá I, Costell E. Comparing λ-carrageenan and an inulin blend as fat replacers in carboxymethyl cellulose dairy desserts. Rheological and sensory aspects. Food Hydrocolloids. 2010;24(6-7):578-587.

17. Devereux HM, Jones GP, McCormack L, Hunter WC. Consumer acceptability of low fat foods containing inulin and oligofructose. Journal of food science. 2003;68(5):1850-1854.

18. González-Tomás L, Bayarri S, Costell E. Inulin-enriched dairy desserts: Physicochemical and sensory aspects. Journal of Dairy Science. 2009;92(9):4188-4199.

19. Niness KR. Inulin and oligofructose: what are they?. The Journal of nutrition. 1999;129(7):1402-1406.

20. Sangeetha PT, Ramesh MN, Prapulla SG. Recent trends in the microbial production, analysis and application of fructooligosaccharides. Trends in food science & technology. 2005;16(10):442-457.

21. Akalın AS, Erişir D. Effects of inulin and oligofructose on the rheological characteristics and probiotic culture survival in low‐fat probiotic ice cream. Journal of food science. 2008;73(4):184-188.

22. Akın MB, Akın MS, Kırmacı Z. Effects of inulin and sugar levels on the viability of yogurt and probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics in probiotic ice-cream. Food chemistry. 2007;104(1):93-99.

23. Aykan V, Sezgin E, Guzel‐Seydim ZB. Use of fat replacers in the production of reduced-calorie vanilla ice cream. European Journal of Lipid Science and Technology. 2008;110(6):516-520.

24. El‐Nagar G, Clowes G, Tudoricǎ CM, Kuri V, Brennan CS. Rheological quality and stability of yog‐ice cream with added inulin. International Journal of Dairy Technology. 2002;55(2):89-93.

25. Karaca OB, GÜVEN M, Yasar K, Kaya S, Kahyaoglu T. The functional, rheological and sensory characteristics of ice creams with various fat replacers. International Journal of Dairy Technology. 2009;62(1):93-99.

26. Soukoulis C, Lebesi D, Tzia C. Enrichment of ice cream with dietary fibre: Effects on rheological properties, ice crystallisation and glass transition phenomena. Food Chemistry. 2009;115(2):665-671.

27. Akalın AS, Karagözlü C, Ünal G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology. 2008;227(3):889-895.

28. Ismail EA, Al-Saleh AA, Metwalli AA. Effect of inulin supplementation on rheological properties of low-fat ice cream. Life Science Journal. 2013;10(3):1742-1746.

29. Guinard JX, Zoumas‐Morse C, Mori L, Uatoni B, Panyam D, Kilara A. Sugar and fat effects on sensory properties of ice cream. Journal of food science. 1997;62(5):1087-1094.

30. Akbari M, Eskandari MH, Niakosari M, Bedeltavana A. The effect of inulin on the physicochemical properties and sensory attributes of low-fat ice cream. International Dairy Journal. 2016;57:52-55.

31. Yuan B, Danao MGC, Lu M, Weier SA, Stratton JE, Weller CL. High pressure processing (HPP) of aronia berry puree: Pilot scale processing and a shelf-life study. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 2018;47:241-248.

32. AOAC. Official Methods of Analysis of AOAC International, Maryland, USA, 2000.

33. Muse MR, Hartel RW. Ice cream structural elements that affect melting rate and hardness. Journal of dairy science. 2004;87(1):1-10.

34. Therkelsen GH, Carrageenan. In RL. Whistler and JN. BeMiller (eds). Industrail Gums: Polysaccharides and Their Derivatives. 3rd ed. San Diego: Academic Press Inc; 1993.

35. Samakradhamrongthai RS, Jannu T, Supawan T, Khawsud A, Aumpa P, Renaldi G. Inulin application on the optimization of reduced-fat ice cream using response surface methodology. Food Hydrocolloids. 2021;119:106873.

36. VanWees SR, Rankin SA, Hartel RW. The microstructural, melting, rheological, and sensorial properties of high‐overrun frozen desserts. Journal of texture studies. 2020;51(1):92-100.