การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธี การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Integration of teaching in Innovation and Educational Technology subjects And Health promotion subjects with Project- Based Learning method

Main Article Content

สุทธิกร แก้วทอง
กุลรภัส เทียมทิพร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  47 คน


ผลการวิจัยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า 1) การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยสำรวจโครงสร้างการเรียนการสอน ศึกษารายวิชาที่ต้องการบูรณาการ คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ สร้างโครงงาน ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นำเสนอโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่ดีมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.38 คิดเป็นร้อยละ 88.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 และมี จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70   


The objectives of this research were: 1) to study the process of teaching and learning by integrating the subjects using the project as a base. 2) To study the satisfaction of the learners. The course is taught by integrating the subjects into the project. 3) Study the learning achievement of students who learned using the project. The research method is Action Research. Students in Physical Education 3rd Year Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University Registered for Innovation and Technology and the principles of health promotion. In the first semester of academic year 2560, 47 students


            The results of the research on the integration of teaching and learning in the field of innovation and information technology in education along with the principles of health promoting by the project-based teaching method were found as follows: 1) the study of the process of teaching and learning with the integration of the curriculum Using the project as a base Contains structured learning surveys. Study the required subjects to integrate. Selecting units, creating projects, conducting activities, and developing learning media. Presentation of creative projects in various forms. 2) The students were satisfied with the teaching and learning process at a very good level. 3) The learning achievement of the students was based on the integration of the project based on the project. The mean score was 35.38, or 88.45 percent, higher than the standard set of 80 percent and the number of students who met the criteria was 41, or 87.23 percent. 70%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย