การยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู Adoption to Use of Information Technology Media of Student in Graduate Diploma Program in Teaching Profession

Main Article Content

กุลรภัส เทียมทิพร
ธานี เกสทอง
มงคล จันทรภิบาล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาการยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  2.ศึกษาเจตคติที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 177 คน มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 1.ศึกษาข้อมูลและดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2.ดำเนินการเก็บข้อมูลการการวิจัย 3.ทำการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 


ผลการวิจัยพบว่าการยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1) การยอมรับว่ามีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการเรียน
การสอน  2) การยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ ส่งงาน สืบค้นข้อมูลและข่าวสารได้อย่างสะดวก และ การยอมรับว่าการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทำให้ผู้เรียนของท่านได้ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการทันโลก ทันเหตุการณ์ 3) การยอมรับว่าการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทำให้ท่านมีความกระตือรือร้นต่อการสอนมากขึ้น 4) การยอมรับว่าการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 5) การยอมรับว่ามีความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นอย่างมาก  และเจตคติต่อใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้สอนมีความสุขเมื่อได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 2) ผู้สอนเห็นว่าสื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 3) ผู้สอนเชื่อว่าครูที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นครูที่ทันสมัย 4) ผู้สอนเห็นว่าการจัดฝึกอบรมจะช่วยให้สร้างสื่อการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 5) ผู้สอนชอบศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน


This Research aim to 1.Study the acceptance of the use of information technology in the teaching and learning process of students in the Graduate Diploma Program in Teacher Education.    2. Study the attitudes towards the use of information technology in the teaching and learning of graduate students in vocational education. This survey Research was conducted using a questionnaire as a tool to collect data. The population are Graduate Diploma Program in Teacher Education College Nakhon Sawan Rajabhat University The population is a student studying in the Graduate Diploma Program in Teacher Education. There are177students in the academic year2016.Methodology are1) Study and implement research tools.2) Perform research data collection. 3) Analysis and evaluation of data.


The results of the research show that the adoption of information technology in teaching and learning as much as possible. The first five are: 1) recognition that there is a need for using information technology in education; Teaching 2) Acceptance of using information technology for educational purposes, sending information and information easily and accepting that the teaching using the information technology education to your students get information on the needs of the time. 3) The recognition that teaching using information technology education has made you enthusiastic about teaching. 4) recognition that teaching using information technology in education, making learning fun, not boring 5) recognized that the ease of use of information technology in education is huge. And the attitude of using the information technology in teaching the top 5 is 1) The instructor is happy when using the learning media. 3) Teachers believe that teachers use the teaching media as teachers. 4) Teachers believe that the teaching and learning materials are more effective. 5) Teachers like to study about the use of media in teaching and learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย