โครงการยกระดับบุคลิกภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจ | HERO FOREVER

Main Article Content

พัชรา สินลอยมา
นที ไชยานุพงศ์
เปมิกา สนิทพจน์

Abstract

โครงการยกระดับบุคลิกภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาร่างกายให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีบุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมส่วน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีความมั่นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นพิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีความแข็งแกร่ง แข็งแรง และมีความอดทนต่อการเรียนในหลักสูตรการโดดร่ม ซึ่งเป็นการฝึกที่หนักหน่วง การฝึกโดดร่มมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพความกดดันทางจิตใจ ให้สามารถรองรับสภาพการทำงานที่กดดันในอนาคตได้  และหากนักเรียนนายร้อยตำรวจคนใดทดสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ดังนั้นโครงการนี้ จึงเป็นการโครงการนำร่อง เพื่อยกระดับนักเรียนนายร้อยตำรวจ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ไม่ผ่านการทดสอบสรรถภาพทางร่างกายในสถานีว่ายน้ำ ไต่เชือก และดึงราว กลุ่มที่ 2 มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เกินมาตรฐาน และกลุ่มที่ 3 ไม่ผ่านทั้ง 2 ประเภท จำนวน 162 คนผลการดำเนินโครงการ พบว่า กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน ก่อนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย BMI ที่ระดับ 26.20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อ้วน และอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 2 เมื่อเข้าร่วมโครงการและผ่านไป 4 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยBMI เท่ากับ 25.24 ซึ่งค่า BMI ลดลง 0.96 ระดับ แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์อ้วน โดยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 2 เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมมีระยะสั้นเพียง 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถเร่งรีบในการฝึกฝน กลุ่มที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พบว่า สถานีดึงราวผ่านการทดสอบร้อยละ 40.00 สถานีไต่เชือกผ่านการทดสอบ ร้อยละ 44.44 และสถานีว่ายน้ำผ่านการทดสอบ ร้อยละ 49.28 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยเฉพาะช่วงการปฏิบัติของนักเรียน มีระยะสั้นเพียง 1 เดือน ทำให้มีระยะเวลาในการฝึกฝนค่อนข้างสั้น แต่ก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจสำหรับกิจกรรมนำร่องในระยะที่ 1 ซึ่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีนโยบายที่จะดำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป
เพื่อสร้างวินัยและสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ


 


The Royal Police Cadet Personality Enhancement Project is a program to enhance and develop the physique for police cadets with a good personality, physical fitness, strong muscles, confidence and preparation to be a potential patron which is an integral part of the teaching process of the Royal Police Cadet Academy. Meanwhile, Police cadet need to take Parachute Training which is, if they not pass the physical will not allow attending the training, intended to reinforce psychological pressure and crisis decision. So this project purpose is to enhance physical and mental condition of targeted Police cadet, separated in three group comprising: Group 1-did not pass physiological tests in swimming, climbing and rope rails, Group 2-had a body mass index (BMI) exceeding the standard, Group 3 - did not pass the two of those above mentioned. The results showed that the overweight group before joining the project has a BMI of 26.20 which is in the fat condition. But after joined in the program for 4 weeks, the BMI was 25.24, with a BMI of 0.96, but the target group was still obese. The fitness test group found that the pull rail station was 40.00% passed. The rope climbing station was passed at 44.44% and the swimming station was passed at 49.28%. Despite the too short period of the program, the project still achieves their purpose effectively. And in the future we the Police Cadet Academy may have the expectation to continue this program in the next phase to create discipline and strengthen the health of the cadets to be strong body and mind.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย