โรงเรียนนายร้อยตำรวจองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ : แหล่งเรียนร้เูพื่อการขยายผลและการสร้างเสริมสุขภาวะ | Royal Police Cadet Academy: Learning resources for result extension and well-being promotion

Main Article Content

พัชรา สินลอยมา
เปมิกา สนิทพจน์
วิชิต แย้มยิ้ม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมและศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในรูปแบบของตัวบุคคลและในรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานเป็นแกนนำนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนักศึกษาและตัวแทนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 800 คน และกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสุขภาพจากการขยายผลกิจกรรมของแกนนำต่างๆ จำนวน 3,000 คน ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาพขึ้น 7 รูปแบบ ได้แก่ วันสุขภาพดี บุคคลสุขภาพดี กิจกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ การผลิตและส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ห้องสมุดสุขภาพ สวนสุขภาพ และสโมสรสุขภาพ นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรมย่อยภายใต้แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ขึ้นอีกหลายกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการขยายผลองค์ความรู้และการส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพในวงกว้างได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการนำไปสู่การพัฒนาและขยายผลแหล่งเรียนรู้สุขภาพในระยะยาว โดยเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เท่าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทางสังคมและการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0


Abstract


The expansion of learning resources of health promotion of Royal Police Cadet Academy aims to develop models of activities and study results of learning resources in individual health model and informative model, which focus on developing the Royal Police Cadet Academy to be a sample agency on academic services for society in term of health promotion. The target population of this study is leaders of police cadets, Chulachomklao royal military cadets, navel cadets, air cadets, students and community representatives of Nakhon Pathom Province amount 800 people, and target population of health network from activity result extension of various leaders amount 3,000 people. The result of this study found 7 models of learning resources such as healthy day, healthy person, healthy move, healthy foods, healthy park, and healthy club. Besides these, there also are many sub-activities under its learning resources that reflect on success of knowledge result extension and promote on broad health activity promotion broadly. The suggestions from project process to develop and extend the results of durable health learning resources are to focus on knowledge creation in order to adjudge the health behavior to get along with change condition of social dynamics and access to health innovation of era Thailand 4.0. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย