รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์| Model of Knowledge Management of Rajamangala University of Technology Rattanakosin

Main Article Content

กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก

Abstract

    In this research on Model of Knowledge Management of Rajamangala University of Technology Rattanakosin aims to (1) To study the Knowledge Management Process ofFaculties/Colleges in Rajamangala University of Technology Rattanakosin and to (2) To study the model of Knowledge Management Process of Rajamangala University of Technology Rattanakosin.


     The mechanism are used in this research,the researches has done researched from studies,textbooks, manuals, Principles, ideas, theories and literature review in relations to Knowledge Management in order to use for guidelines to create and develop interviews as well as questionnaires to meet the objectives of the research and definition. The sampling groups for the research are 30


       การวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2)เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการดำเนินการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำรา คู่มือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ ของคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการจัดการความรู้ คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า มีการดำเนินงานกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ผ่านทางเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ และมีการนำองค์ความรู้ไปใช้รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่ามีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการความรู้ ของ สำนักงาน ก.พ.ร. คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย