การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |The Involvement Field Of Educational Quality Assurance Of Personnel Inmunban Chom Bueng Ratjabhat University

Main Article Content

ชุติมา ประภัสสร

Abstract

     The purpose of this research was to investigate the levels of the involvement field of educational quality assurance of personnel in MubanChomBuengRajabhat University. One hundred eightyeight  samples  of  civil servants  and  government  officials  at  MubanChomBuengRajabhat  University  were  randomly  selected.Statistical data were analyzed using data calculated of frequency, percentage, mean, and standard deviation.The results of research revealed that the involvement field of educational quality assurance of personnel in MubanChomBuengRajabhat University was at high level in overall. When considered each aspect, It was found that each aspect was at high level : improvement, Implementation, performance audit and planning, respectively.


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน 188 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการปฏิบัติงานตามแผนด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและด้านการวางแผน ตามลำดับผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและควรมีการกำหนดปฏิทินและกำหนดการตรวจประเมิน  เพื่อให้ดำเนินการทันเวลาตามที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย