ความพึงพอใจในงานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช | Job Satisfaction and 21st Century Skills of the Graduates. Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj.

Main Article Content

อ้อมใจ พลกายา อัจฉราพรรณ วงษ์น้อย

Abstract

     This research was a survey research aiming at surveying job satisfaction and 21st century skills of the graduates from Boromarajonani College of  Nursing, Chakriraj in 2015 and comparing these scores of graduates who have worked in the different workplaces. The data were collected from 139 students who graduated in 2015. The instrument was a questionnaire on employment status, job satisfaction of the graduates from BoromarajonaniChakriraj Nursing College. This questionnaire was developed based on literature reviewing by the researcher. The questionnaire included three parts: 1) personal data, 2) job satisfaction, and 3) the 21st century skills of the graduates from Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj. The reliability of job satisfaction and 21th century skills questionnaire, using Chronbach alpha coefficients, were 0.82 and 0.88 respectively. Moreover, quantitative data analysis was administered in the research. Descriptive statistics, included frequency, percentage, means, Standard deviations.


The results revealed that:


               1. An average score of Job satisfactionof graduates was at high level( = 3.87, S.D.=0.78)
               2. An average score of the 21st century skills of those was at high level ( = 3.86, S.D.=0.54)
               3.The Job satisfaction were significantly related to 21st century skills of the graduates from Boromarajonani College of  Nursing, Chakriraj at .01 level (r=.668).


     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจในงานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชปีการศึกษา 2558โดยการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปีการศึกษา 2558รุ่นที่ 16 จำนวน 139 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล2. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบัณฑิตและ 3.แบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชโดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.88 การวิเคราะห์โดยข้อมูลเชิงปริมาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุป ดังนี้


            1. ความพึงพอใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชในระดับมาก ( = 3.87, S.D.=0.78 )
            2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช อยู่ในระดับมาก ( = 3.86, S.D.=0.54)
            3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.668).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย