ผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา The Study of Learning Outcomes and Critical Thinking Skills for Solving Problems on Renewable Energy of Grade 9 Students learned by Learning Management Based on STEM Education

Main Article Content

ฝากฝัน อาจรักษา กิติศาอร เหล่าเหมมณี สุพัตรา ฝ่ายขันธ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานหมุนเวียน 3) แบบวัดทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง พลังงานหมุนเวียน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องพลังงานหมุนเวียน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง พลังงานหมุนเวียน มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05


 


The purposes of this research were 1) to compare their learning outcomes on renewable energy before and after studying by learning management based on STEM education, 2) to compare their learning outcomes after studying on renewable energy by learning management based on STEM education to 70 percentage and 3) to compare critical thinking skills for solving problems before and after learning on renewable energy by learning management based on STEM education. The samples were the 35 students of the third room in grade 9 that was obtained by cluster sampling. The instruments of this research were 1) the plan for learning management based on STEM education, 2) the test for assessment of learning outcomes regarding renewable energy and 3) the test for assessment of critical thinking skills regarding renewable energy. The research results showed that 1) the students with learning management based on STEM education have the outcomes regarding renewable energy after studying that are significantly higher than the outcomes before learning at the level of .05, 2) the students with learning management based on STEM education have the outcomes after studying that are significantly higher than 70 percentage at the level of .05 and 3) the students with learning management based on STEM education after studying have the critical thinking skills for solving the problems that are significantly higher at the level of .05.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อาจรักษา, ฝากฝัน; เหล่าเหมมณี, กิติศาอร; ฝ่ายขันธ์, สุพัตรา. ผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง พลังงานหมุนเวียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-12, feb. 2022. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4670>. Date accessed: 28 may 2022.
Section
บทความวิจัย