การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี | The Study of Mathematics Problem Solving Skills in Linear Equation of One Variable by Using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques Mathayom Suksa 1 at KannasootSuksalai School in Suphan Buri

Main Article Content

สุธิมา บุญช่วย กนิษฐา เชาว์วัฒนกูล ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม หลังเรียนเทียบกับก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 42 คน จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1 และมีค่าความเที่ยง แบบสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.74 สำหรับการวิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ t-test for dependent samples ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม อยู่ในระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


 


The purpose of this research were to: 1) study the mathematics problem solving skills of 7 graders after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques; 2) compare the mathematical learning achievement in Linear Equation of One Variable of 7 graders before and after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques. The sample group 42 students from 7 graders class 9 enrolling in the first semester of academic year 2022 at Kannasootsuksalai School in Suphan Buri, derived by cluster random sampling. The research instruments were: 1) learning management plans in Linear Equation of One Variable of 7 graders; 2) a mathematics problem solving skills test in Linear Equation of One Variable of 7 graders; 3) an achievement test before and after learning in Linear Equation of One Variable of 7 graders with an IOC of 1 and an intrinsic validity using Cronbach’s alpha coefficient formula of 0.74 of data analysis. The researcher analyzed the data by arithmetic mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
The results of this research were; 1) the mathematics problem solving skills of 7 graders after learning by using using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques was at good level; 2) the mathematical learning achievement in Linear Equation of One Variable of 7 graders after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques was significantly higher than that of before.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญช่วย, สุธิมา; เชาว์วัฒนกูล, กนิษฐา; จันทร์เดชาสุข, ณัฏฐลภัส. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี |. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 28-40, jan. 2023. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5212>. Date accessed: 29 jan. 2023.
Section
บทความวิจัย