การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี | The Study of Mathematics Problem Solving Skills in Linear Equation of One Variable by Using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques Mathayom Suksa 1 at KannasootSuksalai School in Suphan Buri

Main Article Content

สุธิมา บุญช่วย
กนิษฐา เชาว์วัฒนกูล
ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม หลังเรียนเทียบกับก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 42 คน จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1 และมีค่าความเที่ยง แบบสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.74 สำหรับการวิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ t-test for dependent samples ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม อยู่ในระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


 


The purpose of this research were to: 1) study the mathematics problem solving skills of 7 graders after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques; 2) compare the mathematical learning achievement in Linear Equation of One Variable of 7 graders before and after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques. The sample group 42 students from 7 graders class 9 enrolling in the first semester of academic year 2022 at Kannasootsuksalai School in Suphan Buri, derived by cluster random sampling. The research instruments were: 1) learning management plans in Linear Equation of One Variable of 7 graders; 2) a mathematics problem solving skills test in Linear Equation of One Variable of 7 graders; 3) an achievement test before and after learning in Linear Equation of One Variable of 7 graders with an IOC of 1 and an intrinsic validity using Cronbach’s alpha coefficient formula of 0.74 of data analysis. The researcher analyzed the data by arithmetic mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
The results of this research were; 1) the mathematics problem solving skills of 7 graders after learning by using using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques was at good level; 2) the mathematical learning achievement in Linear Equation of One Variable of 7 graders after learning by using Polya’s Problem Solving Process with Questioning Techniques was significantly higher than that of before.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย