การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยวิธีการตั้งคำถามตนเองร่วมกับเทคนิคเควสชั่นฟอมูเลชั่น |The Development of Reading Comprehension for Elementary Student by Using Self-Questioning with Question Formulation Technique

Main Article Content

ปนัดดา ศรีประทุมรักษ์
ยศวีร์ สายฟ้า

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาการอ่านโดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังทดลอง ภายหลังจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการตั้งคำถามตนเองร่วมกับเทคนิคเควสชันฟอมูเลชั่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเอกชน
ปีการศึกษา 2566 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอ่านด้วยการตั้งคำถามตนเองร่วมกับเทคนิคเควสชันฟอมูเลชั่นเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ จากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00  2) แบบทดสอบเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความจากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.67 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ ระดับการอ่านตามตัวอักษร ระดับการอ่านตีความ ระดับวิจารณญาณ และระดับการนำไปใช้หรือการประยุกต์ใช้ โดยการทดสอบค่า t ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของการอ่านเพื่อความเข้าใจ และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย ระดับการอ่านตามตัวอักษร ระดับการอ่านตีความ ระดับวิจารณญาณ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยระดับการนำไปใช้หรือการประยุกต์ใช้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


This research aimed 1) to compare the comprehension ability of elementary school students before and after the experiment. After learning using self-questioning with question formulation technique. The sample group includes 36 Grade 6 students at a private school, academic year 2023, Grade 6/2, which were obtained from purposive selection.


The research instruments were consisted of 1) a learning plan using the self-questioning reading method combined with the Question Formulation technique on reading for comprehension. The content validity was approved by 3 experts, index of Items-Objective Congruence: IOC was examined to determine the content reliability was 1.00 2) a test about Reading for understanding. The content validity was approved by 3 experts, index of Items-Objective Congruence: IOC was examined to determine the content reliability was 0.67. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test, analysis of the difference in mean reading comprehension scores at all 4 levels, namely the alphabetic reading level. Reading level Judgment level and Level of use or application.


The research findings were as follows: The average total reading comprehension score and the average reading comprehension score consists of the alphabetic reading level. Reading level Judgment level after the experiment, it was significantly higher than before the experiment at the .05 level, and the mean application or application score after the experiment was higher than before the experiment without statistical significance at .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Atchara Pradit. (2007). Inviting Thai children to become readers. (1st ed.). Bangkok: Learning Park

Office.

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956).

Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David

McKay Co Inc.

Bromley, K. (1992). Language arts: Exploring connections. Boston: Allyn and Bacon.

Brown, A. L. (1983). The development of plans for summarizing texts. Child Development.

https://eric.ed.gov/?id=EJ285717.

Christine, C. (2008). Students' questions: a potential resource for teaching and learning

science. https://doi.org/10.1080/03057260701828101.

Janya, K. (2018). Effect of Instruction Using KWHLAQ Stagey on Reading Comprehension and the

Reading Habits of Seventh Grade Students [Master dissertation, Srinakharinwirot University].

Jirawan, I. (2011). Effects of Thai literature teaching using multi-part strategy on reading

comprehension ability, academic essay writing, and Thai literature learning achievement of

eighth grade students. [Master dissertation, Chulalongkorn University].

Jurairat, L. (2013). Thai language for communication (2nd ed). Nakhon Pathom: Silpakorn University

Press [translated].

Kamolpan Prasertsilp. (2022). the effect of using SQ6R technique and authentic materials for

improving grade six student’ reading comprehension skill.

McCallum, Mezher, Skinner & Hilton-Prillhart. (2011). Improving reading comprehension of at risk

high school students: The ART of reading program. Psychology in the Schools, 48(1), 78-86.

https://www.researchgate.net/publication/230115453_Improving_reading_comprehension_of_at-

risk_high-school_students_The_ART_of_reading_program

Miller, W. (1990). Reading comprehension activities kit. The United State of America: The Center for

Applied Research in Education.

Ministry of Education. (2022). Reading according to PISA "Reading for learning".

https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/20155. [tranlated]

Piaget, J. 1970. Science of Education and the Psychology of the Child. New York: Orion Press.

Pattrada, I. (2021) The Teaching of Reading Analysis Via Active Learning for Developing Critical Thinking Skills of Thai Children on the Gen Z Era [Master dissertation, Burapha University].

Riley, V.M. (1991). Teacher’s Questioning for Improvement of Critical Thinking Skills.

Dissertation Abstract International [Doctoral dissertation, University of Wisconsin].

Rothstein. (2011). Make Just One Change: Teach Students to Ask Their Own Questions.

The United State of America: Harvard Education Publishing Group.

Saijai, T. (2017) . Thai language for communication. (1st ed.). Bangkok: Se-Education.

Sumalee, C. (2019). Effect of using Think Pair Share Technique with Graphic Organizer

on Thai Language reading Comprehension of fifth Grade Students [Master dissertation,

Chulalongkorn University].

Waradee, C. (2018). Research on the process of developing the skills of asking questions to find

answers in a systematic way by teaching strategies over cognition according to the special

chef model for education students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Ratchapruek

Journal, 16(1),132-138.