การศึกษารูปแบบการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | The Study of a Coding Learning Management though the Problem-Based Approach to Promote Collaborative Problem-Solving Competency for Grade-10 Students.

Main Article Content

เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและเปรียบเทียบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง โค้ดดิ้งเพื่อแก้ปัญหา ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณ 1 โดยดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นวงจรต่อเนื่องกัน 3 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนกลับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 35 คน            1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  และแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิจัย พบว่า 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจปัญหา  ขั้นที่ 3 ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคำตอบ และขั้นที่ 6 นำเสนอและประเมินผล และ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน โดยสมรรถนะการเลือกวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของนักเรียนร้อยละ 57 มีสมรรถนะอยู่ในระดับสูง


 


This research aims to study the condition of coding learning management by using the problem-based approach to promote the collaborative problem solving and to compare the cooperative problem-solving performance of Grade-10 students both before and after the learning management. The research process is action research according to Kemmis & Schmuck's concept, divided into 4 steps: Step 1 Plan, Step 2 Act, Step 3 Observe and Step 4 Reflect. The sample used in the research were students in Mathayomsuksa 4/1 of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center, 35 people by using Cluster Sampling method. The research findings were as follows: 1) The study of coding learning management by using problem-based learning to promote cooperative problem-solving competency for Mathayomsuksa 4 students consisted of 6 steps: Step 1 defines Problems, step 2: understanding the problem, step 3, conducting studies, step 4 synthesizing knowledge, step 5 summarizing and evaluating answers, and step 6, presenting and evaluating. 2) Comparison of cooperative problem-solving performance of Mathayomsuksa 4 students between before and after learning from coding learning management (Coding) using problem-based learning management The ability to choose an appropriate action to solve problems was 57 percent of which had a high level of performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Draghicescu, L. M., Petrescu, A. M., Cristea, G. C., Gorghiu, L. M., & Gorghiu, G. (2014).

Application of problem-based learning strategy in science lessons–Examples of good

practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 149, 297-301.

Greenwald, N.L. (2000). Learning from problems. The Science Teacher, 67, 28-32.

Jahanzad, F. (2012). The influence of the DEEPER scaffolding framework on problem solving

performance and transfer of knowledge. Stillwater, Oklahoma: Oklahoma State University.

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planer (3rd ed.). Victoria: Deakin University.

Khaemmanee, T. (2014). The science of teaching knowledge for effective learning process

management. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Khwana, K. & Khwana, T. (2019). The Instruction to Promote Learning Skills in 21ST Century.

Journal of Graduate School, 16(73), 13-22.

Kijkuakul, S. (2014). Learning Management of Science in 21st Century. Phitsanulok: Naresuan

University Publishing House.

Kijkuakul, S. (2014). Science teaching: The direction for 21 Century teacher. Phetchabun: Julladis printing House.

Ministry of Education. (2001). Basic Education Core Curriculum B.E.2544(A.D.2001). Bangkok:

Ministry of Education Thailand.

Klomim, K. (2017). How To Learning Problem Based Learning: Coursed Design and

Development Coursed for Students Teachers. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron

Rajabhat University, 11(2), 179-192.

Naboonmee, P., Bongkotphet, T. & Thountom, S. (2017). Problem-Based Learning for Developing

Collaborative Problem Solving Competency in Rotational Motion Topic for Grade 10Th Students. Journal of Education Mahasarakham University, 13(2), 193-205.

OECD. (2013). PISA 2015: Draft collaborative problem solving framework. Paris: OECD Publishing.

Office of the Education Council. (2007). Student-Centered Learning Management: Problem–based

Learning. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand printing house.

Panghom, R., Srisanyong, S., & Teeravanitrakul, S. (2016). Construction of learning packages using

a problem-based approach relating geographical phenomena for matthayomsuksa IV

students. Journal of Education Naresuan University, 18(4). 278-293.

Phasuk, P. (2016). An action research for enhancing collaborative problem solving

competency of grade 10 students in topic “Digestive System” using learning management

through DEEPER scaffolding framework [Master thesis, Naresuan University].

Puechsing, Y. and Cojorn, K. (2021). The development of Computational Thinking Skills Using

Problem Based Learning and Social Network for Eight Grade Students. Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 16(1), 40-52.

Rueangrong, P. and Phitthayasenee, M. (2020). Computational concept is combined with the coding

learning management model to enhance Collab. The Office of Academic Promotion and Registration

Kamphaeng-Phet Rajabhat University, 11(1), 1-16.

Sesai, N. et al. (2017). The Effects of Problem – Based Learning to Enhance Life Skill in Creative

Problem- Solving Ability of Grade Five Students in Learning Area of Occupations and

Technology, Assumption College English Program School, Samut Sakhon Province. Journal

of Kasetsart Educational Review, 32(1), 80-90.

Smit, J. et al. (2012). Conceptualisation of whole-class Scaffolding. British Educational Research

Journal, 39(5), 817-834.

Tayom, C., Kijkuakul, S. and Klamtet, J. (2017). Action Research for Developing Collaborative

Problem Solving Competency by Using DEEPER Scaffolding Framework on Stoichiometry

Topic for Enrichment Science Classroom, Mathayom Suksa IV Students. Academic Services

Journal, Prince of Songkla University, 28(2), 34-45.

Wongwanich, S. (2008). Classroom Action Research. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.