การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island

Main Article Content

กฤษฎา ติยวิวัฒนานุกูล
โสมสกาว เพชรานนท์

Abstract

แนวทางการจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมสีเขียวของนักท่องเที่ยว และศึกษาค่าความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณลักษณะด้านต่างๆในการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวบนเกาะเสม็ด โดยใช้วิธีแบบจำลองทางเลือก (Choice Modeling) และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเกาะเสม็ดจำนวน 400 รายในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2558 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมสีเขียวของนักท่องเที่ยว ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 คือ สถานภาพสมรส การรู้จักโรงแรมสีเขียว จำนวนวันที่ท่องเที่ยวในรอบปี การเป็นสมาชิกของหน่วยงาน/ชมรม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายได้เฉลี่ย สำหรับคุณลักษณะที่มีผลต่อการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวบนเกาะเสม็ด ได้แก่ การใช้พลังงาน การจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย โดยแต่ละคุณลักษณะมีราคาแฝงหรือค่าความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มเท่ากับ 66.52, 89.16 และ 101.84 บาท/คืน ตามลำดับ


The concept of green hotel management has become widely interested.  Therefore the objectives of this paper were to study factors influencing tourists’ decision to stay in green hotels and estimate tourists’ marginal willingness to pay for attributes of green hotel management in Samed island by using choice modeling approach. Data were collected from 400 Thai tourists in Samed island during August and September 2015 by using simple random sampling. The results showed that the factors with significance level of 0.10 affecting tourists’ decision to stay in green hotel were: marital status, green hotel perception, the number of days on vacation, being a member of an environmental organization and income. The attributes of power management, waste management and waste water management were factors influencing the green hotel management in Samed island and marginal implicit prices of each attribute were 66.52, 89.16 and 101.84 baht per night, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ติยวิวัฒนานุกูล ก., & เพชรานนท์ โ. (2018). การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 50–60. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020
Section
บทความวิจัย (Research Article)