ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม Community and Health Costs of Pollution in the Industrial Estate.

Main Article Content

วรานันต์ ตันติเวทย์
โสมสกาว เพชรานนท์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบ่งต้นทุนสุขภาวะออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะที่เกิดจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนโดยตรงที่เกี่ยวกับการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 7,914.59 บาทต่อปีต่อคน และต้นทุนโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 2,403.96 บาทต่อปีต่อคน สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการป้องกันปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เท่ากับ 7,078.83 บาทต่อปีต่อคน จะเห็นได้ว่าต้นทุนเฉลี่ยในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษต่ำกว่าต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ ดังนั้นภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาจากมลพิษแก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหามากขึ้น


This study aimed to examine costs of public health damage from pollution in Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong. The sample in this study was households in Map Ta Phut, Rayong. This study separated costs of health damage into 2 categories 1) The cost of damaged health from pollution in Map Ta Phut Industrial Estate and 2) The cost of preventive health problems from pollution in Map Ta Phut. As for the cost of damaged health is divided into direct costs associated with medical care costs and direct non-medical-related costs. The study found that the direct costs were relate to medical care costs has an average cost of 2,403.96 baht per year per person and the direct non-medical-related costs has an average cost of 7,914.59 baht per year per person. For the cost of preventing health problems of the people in the community who live in the Map Ta Phut, Rayong, it has an average cost of 7,078.83 baht per year per person.  From this study, the findings show that the cost of preventive health problems were lower than the cost of the health damage, so most residents still have respiratory disease. Thus, the government or relevant organization should provide knowledge about the pollution and its associated problems in Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันติเวทย์ ว., & เพชรานนท์ โ. (2016). ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม: Community and Health Costs of Pollution in the Industrial Estate. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(1), 1–7. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1004
Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)