ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Factors Affecting Life Happiness of Elderly People: An Empirical Study in Amphoe Muang, Khon Kaen Province

Main Article Content

ศุภนารี วรรณพงษ์
จงรักษ์ หงษ์งาม

Abstract

บทคัดย่อ


         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60 – 65 ปี มีสถานภาพสมรสสมรสแล้ว ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีโรคประจำตัวประเภทโรคไม่ติดต่อ อาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งมีจำนวนสมาชิกระหว่าง 1 – 2 คน อยู่ในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 – 9 ปี รายได้และรายจ่ายต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยอีก 9 ด้าน มีระดับความสุขแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ความสุขด้านสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน การได้รับการชื่นชมจากครอบครัวและชุมชน และการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสุขด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน การได้รับการยอมรับ การชื่นชมจากครอบครัวและชุมชน และการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสุขด้านครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน การได้รับการยอมรับ การชื่นชมจากครอบครัวและชุมชน และการเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขด้านสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน การได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน การได้รับการชื่นชมจากครอบครัวและชุมชน และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.05 และ 0.10


ABSTRACT


         The objectives of this independent study were to study of happiness levels and factors affecting happiness in the life of the elderly. The sample group was 400 persons of elderly of Amphoe Muang, Khon Kaen province. From this study found that, most respondents were female, had age during 60 – 65  years old, were marriage status, had primary school, had no disease, had number of family members during 1 – 2 persons, had career in household industry, had work experience during 1 – 9 years, had income and outcome under 5,000 bath per month. For study the level of happiness in the life of the elderly found that nine individual factors include sex, age, marital status, schooling, congenital disease, family member, career, income and outcome. It show that time has a happiness in the life of the elderly not different and nine other factors had different levels of happiness at statistically significant levels of 0.05. Factors affecting happiness in the life of the elderly found that Health happiness factors affecting happiness in the life of the elderly include age, number of family members, career, income, to be appreciated by family and community, and self esteem. Economic happiness factors affecting happiness in the life of the elderly include age, schooling, congenital disease, number of family members, income, outcome, family and community recognition, to be appreciated by family and community, and self esteem. Family happiness factors affecting happiness in the life of the elderly include age, marital status, congenital disease, number of family members, career, income, outcome, family and community recognition, to be appreciated by family and community, and self esteem. Social happiness factors affecting happiness in the life of the elderly include sex, age, congenital disease, number of family members, career, time,  income, outcome, family and community recognition, family and community appreciated and self esteem at statistically significant level at 0.01 0.05 0.10

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)