ปัจจัยด้านทักษะของแรงงานที่ส่งผลต่อรายได้ของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Determining Skill Types Affecting Labor Income in Small and Medium Enterprise: An Empirical Analysis of Mueang District, Khon Kaen Province

Main Article Content

ศศิธร เห็นงาม
จงรักษ์ หงษ์งาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและ วิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยแบบกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบสองชั้น (Two-Stage Least Squares) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทักษะทางสติปัญญา (Cognitive Skill) ที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ของแรงงานในเชิงบวกของภาคการบริการ และภาคการค้าได้แก่ จำนวนปีการศึกษา และจำนวนปีประสบการณ์ในการทำงาน ปัจจัยทักษะเชิงพฤติกรรม (Non-Cognitive Skill) ที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ของแรงงานในเชิงบวกของภาคบริการคือ บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง (Openness) และปัจจัยทักษะเชิงพฤติกรรม (Non-Cognitive Skill) ที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ของแรงงานในเชิงบวกภาคการค้า ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง (Openness) และบุคลิกภาพแบบเน้นประสิทธิภาพ (Conscientiousness) สำหรับบุคลิกภาพแบบเจ้าอารมณ์ (Neuroticism) มีผลต่อรายได้ของแรงงานในเชิงลบ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01


The objective of this study is to examine the factors affecting the income of labor in Small and Medium Enterprises of Muang district, Khon Kaen province. The researcher conducted a survey by using questionnaire and statistic methods using Ordinary Least Squares and Two-Stage Least Squares.The result of this study shows that cognitive skill factors which have a positive impact on labor income in trade and service sectors are number of years in schooling and the number of years in working.


Non-Cognitive Skill factors which have a positive impact on labor income in service sectors is openness and Non-Cognitive Skill factors which have a positive impact on labor income in trade sectors is Openness and Conscientiousness. Conversely, neuroticism has a negative impact on labor income at a statistical significance level of 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)