การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Evaluation of Human Development and Social Welfare Plan: Empirical Study of Chum Phae Municipality, Chum Phae District,Khon Kaen Province

Main Article Content

ปวีณา ประเสริฐศรี
จงรักษ์ หงษ์งาม

Abstract

การศึกษานี้เป็นการประเมินผลการบริหารแผนการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนำแผนพัฒนาลงสู่การปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณ (Quantity Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีการวิเคราะห์โดยใช้ตัวทดสอบสถิติKruskl Wallis Test มาทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารตามแผนพัฒนาภายหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อหาความแตกต่างกันในช่วงต่างๆของแต่ละปัจจัย จากการประมวลผลการบริหารตามแผนพัฒนาด้านการศึกษา พบว่าอายุและสถานภาพสมรส มีความต่างกันจากผลกระทบโครงการที่แตกต่างกัน ด้านสาธารณสุข พบว่าอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ แต่ละกลุ่มมีความต่างกันจากผลกระทบโครงการที่แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมอาชีพ พบว่าอายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลกระทบโครงการที่แตกต่างกัน และใช้วิธีถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เพื่อทดสอบปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตหลังเข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาแต่ละด้าน พบว่า สถานภาพสมรสและการมีเงินออมมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาควรส่งเสริมผู้ที่อยู่ในสถานภาพสมรสและหม้าย และผู้ที่มีเงินเก็บออม เนื่องจากมีการเข้าร่วมโครงการดีกว่าคนโสด และผู้ไม่มีเงินเก็บออม ส่วนด้านคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขภายหลังเข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนา พบว่าผู้มีเงินออมมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการมากกว่า จึงควรส่งเสริมผู้มีเงินเก็บออมเช่นกัน นอกจากในด้านการส่งเสริมอาชีพ พบว่าสถานภาพสมรสและผู้มีเงินออมส่งผลการเข้าร่วมโครงการกว่าจึงควรส่งเสริมผู้ที่มีสถานภาพสมรสมากกว่าผู้ที่มีสถานโสด และผู้มีเงินเก็บออม และคุณภาพชีวิตด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าผู้มีเงินออมส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการมากกว่าผู้ไม่มีเงินออม ดังนั้นจึงควรส่งเสริมผู้มีเงินเก็บออมมากกว่าผู้ไม่มีเงินเก็บออมเช่นกัน


This study aims to evaluate the management of human and societal development plan focusing on the application of the development plan. It also investigates the development methods for the plan that affects the quality of life and society. The research was a mixed-method study by ways of qualitative and quantitative research. Non-parametric analysis was applied to analyze statistical data to determine the factors affecting the management of development plan in different time periods. Furthermore, the Ordinary Least Squares (OLS) was employed to examine the physical factors which affect the life quality after participating the program to find the differences in each aspect of each factor. According to the evaluation of education development plan, it showed that ages and marriage status were different by the different effects of the project. For the development aspect of public health, it revealed that the differences of project outcomes were affected by ages, marriage status, education levels, and careers. The aspect of career support found that the different ages and careers had different project outcomes. The multiple regression was used to investigate a physical factor which influences life quality after attending in each aspect of the development program. It found out that marriage status and money savings affected the program participation. On educational aspect, the study showed support for ones who married, a widower hood, and those who had savings due to the fact that these groups of people participated more attentively than single person and those who had no savings. 


For the public health aspect of life quality after attending the program, it should promote people who had savings as well. In the aspect of career support, it should promote the married rather than single person, and people who had savings. Finally, on the aspect of community cooperation, it should support people who had savings rather than those who did not.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)