การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช Adaptation of the Local People from Tourism Activities: A Case Study of Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province

Main Article Content

วรานันต์ ตันติเวทย์ โสมสกาว เพชรานนทน์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของประชาชนในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชจากการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของประชาชนประชาชนและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของประชาชนและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยผลการศึกษาการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พบว่าประชาชนมีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง และอำเภอขนอมมีการพัฒนาที่เป็นไปตามหลักการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสูง โดยผลการศึกษายังพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของประชาชนอำเภอขนอม ได้แก่ ระดับรายได้ของประชาชน การมีอาชีพหลักการมีอาชีพรองของประชาชน และระบบสาธารณสุขในชุมชน 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางด้านประชาชนมีเพียงปัจจัยเดียวคือ ระดับรายได้ของประชาชนในชุมชน 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางด้านนักท่องเที่ยว ได้แก่ อายุของนักท่องเที่ยว และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนนอกจากนี้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม


The objective of this study is to study and analyze the factors affecting the adaptation of the local people in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province from tourism activities towards sustainable tourism.  The study uses 2 techniques: Path Analysis for examining factors affecting the adaptation of people and sustainable tourism; and the analysis of the correlation coefficient to show the relationship between adaptation and sustainable tourism of people. The result of examining the factors affecting the adaptation of the local people in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province from tourism activities towards sustainable tourism found that people have to adapt themselves at the intermediate level while the district has evolved towards sustainable development at a high level. Moreover, it further found that: 1) factors affecting on the adaptation were income levels and career of people and public health in the community 2) factor affecting on the sustainable tourism of people was income levels of people and 3) factors affecting on the sustainable tourism in terms of tourists were age of tourists, and a variety of tourism activities in the community. In addition, the analysis of the relationship between adaptation and sustainable tourism found that they inversely correlate at a statistical significance level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันติเวทย์, วรานันต์; เพชรานนทน์, โสมสกาว. การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 1, n. 2, p. 24-42, dec. 2014. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/967>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)