วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์โดยมีเนื้อหาทางด้านสาขาบริหารธุรกิจของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการฉบับนี้ เข้าสู่มาตรฐานของคุณภาพผลงานวิชาการ รวมถึงเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ในลำดับต่อไป
              สำหรับเนื้อหาสาระในวารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาคุณค่าทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ ประกอบด้วย บทความวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่ 1) ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2) การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อสนับสนุนแนวคิด Green Logistics: กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด   3) การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขาออกของบัตรกำนัลภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด 4) Errors and Causes in English Spelling Writing of Thai University Students     5) อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 6) ผลของภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี
              คณะผู้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอ่านและให้คำแนะนำต่อบทความแต่ละฉบับ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจและส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์  ในฉบับต่อไป โดยสามารถเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสารวิทยาการจัดการที่เว็บไซต์ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/Guidelines แล้วจัดส่งมายังกองบรรณาธิการ และในโอกาสนี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำติชมต่างๆ ไปปรับปรุงคุณภาพของวารสารวิทยาการจัดการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
------------------------------------------------------------------------------------------
*บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/1 บทความ (Double-Blind Peer Review)
*บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำวารสาร และไม่ใช่ความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ แต่ขอให้อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-17