วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Management Sciences Kasetsart University) เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ครอบคลุมงานวิชาการทางด้านการจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ธุรกิจ

  • บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน (Double-Blind Peer Review)
  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวคิด ของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำวารสาร และไม่ใช่ความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ แต่ขอให้อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Published: 2022-06-17

Vehicle Routing Improvement to Support The Green Logistics Concept: Case Study ABC

Kulaporn Boonchu, Chanokkarn Phungchat, Tapanok Wongsiri, Nattha Naksiri, Sorasak chuthuen

22-40

Study and Improve Voucher Outbound Process: Case Study XYZ Company Limited

Duangkamon Prakun, Thanjira Chaninwanit, Boonya Suwanno, Watchariwan Boonprakrong, Airaya Rattanasroi

41-61

The Impact of Person-organization Fit and Perceived Organizational Support on Work Engagement of University Staff

Preeyaporn Santiwanich, Punsita PutthakulSomsiri, Montita Srinakorn, Jutamard Thaweepaiboonwong

80-94