การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education

Main Article Content

ยุวลักษณ์ เส้งหวาน นางกฤษณา สงวนจีน ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ

Abstract

      The objectives of  this  research  were : 1)  Tostudy  the  understanding of language  using behavior in Sports games of the students who study in sports communication program , institute of  physical  education. 2)  To  study  the student’s opinion  in  using  The  language in sports games. 3)To  study  the  understanding  level of students in using the language in sports games. The sample group was 263 students of sport communication program at Bangkok, Chaiyaphum, Phetchaboon, Supanburi, Samutsakorn and Udonthani campuses. The tool of data collection was questionnaires. The statistics used in analyzing were frequency, mean and standard deviation.


 The research result found


     The types of sports that students have aptitude and interest in watching or participated in competitions were football and futsal. The students behavior of language usage in sport games found that there was understanding in high level. To study found that the positive opinion in language using of students in individual sports was of high level. To study the understanding of the language using in individual sports games of the students found that there was understanding about the language using in individual sports games was of medium level. When consider each campus found that Bangkok, Petchaboon, Samutsakhon and Chaiyaphum campus had understanding of the language using in individual sports games were of the medium level. Udonthani and Suphanburi campus was of the lowest level. To understand of language using in individual sports game in boxing sports was of the highest level and petanque was of the lowest level.To understand of language using in the team sports game found that there was understanding of language using in the team sports game was of the medium level when considered each campus found that, Bangkok, Samutsakorn, Chaiyaphum and Petchaboon were of the medium level. Udonthani and Suphanburi campus were of the lowest level. To understand of language using in the team sports games in Basketball was of highest level. Handball was of the lowest level.


      การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬา  ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  สถาบันการพลศึกษา  2) ศึกษาทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  สถาบันการพลศึกษา  3) ศึกษาความเข้าใจภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  สถาบันการพลศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัยถูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 263 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


     ชนิดกีฬาที่นักศึกษามีความถนัดและให้ความสนใจในการรับชมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขัน คือกีฬาฟุตบอล รองลงมาคือ กีฬาฟุตซอลพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬา พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา พบว่า มีทัศนคติต่อภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา อยู่ในระดับมากความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล พบว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา    แต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ในระดับน้อย ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล ในกีฬามวย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และกีฬาเปตองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม พบว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม อยู่ในระดับ  ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม อยู่ในระดับน้อย ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม ในกีฬาบาสเกตบอล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และกีฬาแฮนด์บอล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย