ภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบด้านจิตใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จากการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) The Mental Health and Psychological Impact of Online learning toward Students, Teachers and Guardians during the COVID-19 Pandemic Situation

Main Article Content

ณัฏฐิณี สังขวรรณ
อัจฉรา ปุราคม

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบด้านจิตใจของนักเรียนและครูจากการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบด้านจิตใจของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนแบบออนไลน์ และ3) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตและลดผลกระทบด้านจิตใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 36 คน เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายกับการนั่งเรียนแบบออนไลน์นาน รู้สึกโดดเดี่ยวและเครียดมากขึ้น รวมทั้งไม่มีความสุขกับชีวิต ท้อแท้ และผิดหวัง ขณะเดียวกันบางคนเกิดภาวะซึมเศร้า และรู้สึกหมดหวังในการสร้างผลงานให้กับตนเอง ครูมีความวิตกกังวลระดับสูงกับการสอนแบบออนไลน์ ความมั่นใจในการสอนลดลงกว่าการสอนปกติในห้องเรียน และมีความเครียดต่อการปรับตัวด้านการใช้แอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ปกครองมีความวิตกกังวลระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานที่เรียนออนไลน์กังวลว่าบุตรหลานได้รับความรู้น้อยกว่าการเรียนปกติ มีความรับผิดชอบในการเรียนน้อยลง และขาดทักษะทางสังคม แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตและลดผลกระทบด้านจิตใจของทั้ง 3 กลุ่มคือ ครูควรมีรูปแบบและเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น ลดเวลาเรียนแบบออนไลน์ ปรับลดการทำงานแบบกลุ่ม และผู้ปกครองควรสนับสนุนบุตรหลานให้เรียนแบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพ


 


This qualitative research aim to 1) study metal health and psychological impact of online learning toward students and teachers. 2) study metal health and psychological impact on guardians. 3) study a guideline of mental health promotion and reducing the psychological impact on students, teachers and guardians during the COVID-19 pandemic situation. The sample of this study, consisted of 36 subjects who were secondary school students grade 4-6, teachers, and guardians of the students, Kasetsart university laboratory school, Kampheang saen campus recruited by purposive sampling, The research instrument was a structured interview and gathering by focus group discussion among those 3 sample groups. The data were executed by content analysis.


The results showed that students become bored with prolong sitting online, felt being alone, felt more stress, likely unhappy with their life, discouraged, and disappointed. Someone suffered from depression, and someone felt desperate to create good products for themselves. Teachers were in high level of anxiety with online teaching, their confidence during teaching were lower than regular teaching in the classroom and, they felt more stress on adjusting in using application and social media online. Meanwhile, guardians highly concerned about the quality of their children's education online due to he realized that their children received less knowledge, less responsibility and lack of social skills.  The guidelines for promoting mental health and reduce the psychological impact of the 3 sampling groups were recommended as followed, The teachers should have varieties of online teaching styles and techniques. There also should reduce online study time and group taskwork and the guardians should support their children to have quality online education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Anekpanyakul, U. (2002). Happiness in online learning during the covid-19 epidemic of graduate students master of business administration program Ramkhamhaeng University [Master thesis, Ramkhamhaeng University]. [Translated]
Benjapolpitak, A., Sawangtham, T., Chakkraphan na Ayuthaya, S., Kemphet, R., Wangcharoen, R., Kanlayanaphotporn, J., & Plodpluang, U. (2021). Mental Health effect of Coronavirus outbreak (COVID–19) in Health Region 5 Thailand. Health Systems Research Institute (HSRI). Retrieved from https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5481?locale. [Translated]
Boonsorn, J. (2020). Parents' opinions towards the school's online learning management Wang Saphung Municipality 1, Wang Saphung Municipality, Loei Province. The Journal of Srilanchang Rewiew, 6(2), 95-103. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view. [Translated]
Department of Mental Health. (2021). Mental Health of Children Impact from Studying Online. Retrieved from https://www.bangkokbiznews.com/social/964274
Fakcharoenphol, W., Chaowatthanakun,K., Varasunun, P., Nugultham, K., Laohammanee, K., Suwannaphichat, S., Suwan, S. . (2020). Readiness to Implement Online Learning Management under the Covid-19 Pandemics. Journal of Education and Human Development Sciences, 4(1), 44-61. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/3528.
Lee, j., Solomon, M., Stead, T., Kwon, B., & Ganti, L. (2021). Impact of COVID-19 on the mental health of US college students. BMC Psychology 9(95). Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-021-00598-3
Luemongkol, R. (2022). Stress from Online Learning during COVID-19 Pandemic: A Case Study in
High School Students from Khonsawan School, Khon Sawan District, Chaiyaphum Province. Regional Health Promotion Center 9, 16(3), 772-783. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258667. [Translated]
Pengthieng, S. (2021). Factors affecting online learning in the situation of the COVID-19 Design and Technology 3, M3, Horwang Pathumthani School. Retrieved from https://hwp.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/CAR_Suwanna-1-64.pdf. [Translated]
Prasertsong, C., Sanghirunruttana, J., & Kladkaew, P. (2020). Factors related to stress in online learning from Covid-19 situation of nursing students. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 15(1), 14-28. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/246152. [Translated]
Sriwongpanich. (2021). How to take care of children When you have to study online in the era of COVID. Retrieved from http://www.phyathai.com. [Translated]
UNICEF Thailand. (2021). COVID-19 as a result of the mental health of Thai children and adolescents. Retrieved from https://www.unicef.org/thailand/th/press-releases
Wanichanan. (2020). Basic education in the COVID-19 era: how to open and close schools?. . Retrieved 2020, from Retrieved from https://www.tdri.or.th
WHO. (2019). Mental health Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.
WHO. (2021). Mental health & Covid-19. Retrieved from https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/mental-health-and-covid-19.