ผลการฝึกตามชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | Effects of Training According to The Futsal Basic Skills Training Set Using a 5-Step Practice Process for Grade 6 Students Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1

Main Article Content

ชนายุทธ์ ไกรวิจิตร
วินัย พูลศรี
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น และศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดครุใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย คือ ชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ชุดฝึกทักษะการรับส่งลูกฟุตซอล ชุดฝึกทักษะการยิงประตู แบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที t-test (One Sample)


ผลการวิจัย พบว่า  1. ชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น โดยใช้แบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล ประกอบด้วย ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ทักษะการรับส่งลูกฟุตซอล และทักษะการยิงประตู พบว่า หลังการฝึกนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ทักษะการรับส่งลูกฟุตซอล ทักษะการยิงประตู สูงกว่าก่อนการฝึกทุกทักษะ

  2. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น พบว่า หลังการฝึกนักเรียน มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น มีคุณภาพและสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้น โดยรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57


 


The objective of this research is To study and compare the results of training in basic futsal skills using a 5-step process and to study the satisfaction of Grade 6 students with the training set in basic futsal skills. Using a 5-step practice process, there were 30 people. The sample group was elementary school students. 6 Wat Khru Nai School Under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1, select specifically. research tools A set of basic futsal skills training using a 5-step process, consisting of a futsal dribbling skills training set. Futsal ball transfer skills training set Shooting skill training set Basic futsal skills test and a questionnaire on satisfaction with basic futsal skills training using a 5-step process. Data were analyzed by finding the average. Standard deviation, t-test (One Sample)


The research results are summarized as follows.  1. A set of basic futsal skills training using a 5-step practice process using a futsal basic skills test consisting of futsal dribbling skills. Futsal ball transfer skills and shooting skills, it was found that after training the students had an average of futsal dribbling skills Futsal ball transfer skills Shooting skills Higher than before training in every skill.

  2. Comparison results before and after using the futsal basic skills training set using a 5-step practice process. It was found that after training the students had a mean and standard deviation. Higher than before training with statistical significance at the .05 level. This shows that the basic futsal skills training set using the 5-step practice process is of high quality and can develop students' basic futsal skills to a higher level.

  3. Students' satisfaction with the futsal basic skills training set. Using a 5-step process, overall, most students were at the highest level of satisfaction, with a mean of 4.66 and a standard deviation of 0.57.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Chueachanad Y. (2015). Development of physical education learning models in practical skills For Mathayom 3 students. Journal of Educational Measurement Mahasarakham University,10 (2), 67-73.

Homklin P. (2016). Developing basic football playing skills using a set of learning activities that emphasize practical skills. Grade 6 [ Bachelor of Education Thesis, Maha Sarakham Rajabhat University, Maha Sarakham].

Horakul C. (2011). Development of basic football skills training Health education and physical education learning group Mathayom 1 level [Master of Education Thesis, Maha Sarakham Rajabhat University, Maha Sarakham].

Khaemmanee T. (2016). The science of teaching knowledge for organizing an effective learning process (20th printing ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Kraithong A. (2013). Development of futsal skill training kits for 6th grade students Under the jurisdiction of the Nonthaburi Educational Service Area Office, Area 1 [Master of Education Thesis, Chandrakasem Rajabhat University].

Krawanrat C. (2014). Exercise format with alternating intensity and lightness. Bangkok: Kasetsart University Press.

Kunaphisit W. (2021). Has physical education been reformed in educational institutions yet. Journal of Health, Physical Education and Recreation, 47 (2), 1-19.

Prawech C. and Na Wichian S. (2018). Innovative work Behavior : Concept, Antecedents and Challenges. Journal of Behavioral Science for Development, University Botanical Research Institute Rarisrinakarinwirot, 10 (1), 25-41.

Sakwised R. (2018). Development of futsal skill training sets Health education learning group and physical education For 4th grade students. Nakhon Phanom University Journal, 3(2), 27-32.

Srirat K. (2018). Development of basic football skills and achievement The academic performance of Mathayom 4 students By organizing peer-to-peer group learning [Master of Education Thesis, Maha Sarakham Rajabhat University] .

Thongnak S. (2015). Developing a set of activities to practice basic handball skills using a learning model. Teach Davies practical skills For junior high school students Thaklaeng Secondary School Chanthaburi Province [Master's Thesis, Rambhaibarni Rajabhat University].

Thungkam P. (2015). Using the cartoon picture book "We Save Water" to develop learning achievement in science using cooperative learning theory. For Grade 3 students at Hua Dong Municipal School (P.Fak Angkun) [Master's Thesis, Uttaradit Rajabhat University].

Most read articles by the same author(s)