การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี A Feasibility Study of Swine Contract Farming Investment in Amphoe Phanat Nikhom, Changwat Chon Buri

Main Article Content

พรวิภา เพียรวัฒนะกุลชัย
ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
วรยศ ละม้ายศรี

Abstract

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจสภาพทั่วไปของกระบวนการเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา 2) ศึกษารูปแบบของโครงการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา และ 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว ดัชนีความสามารถในการทำกำไร และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนผลการศึกษาพบว่าในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญากับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่ 5 ไร่ ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถเลี้ยงสุกรได้จำนวน 1,300 ตัว โครงการมีโรงเรือนระบบปิดจำนวน 2 โรงเรือน มีสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งระบบควบคุมในการเลี้ยงต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดในพันธสัญญา โครงการใช้เงินลงทุนครั้งแรก 4,570,600 บาท อายุโครงการ 16 ปี ผลการศึกษาทางด้านการเงินภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 11.35 โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 467,479 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับร้อยละ 12.85 อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว เท่ากับร้อยละ 12.03 ดัชนีความสามารถในการทำกำไร เท่ากับ 1.10 จากการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าโครงการสามารถยอมรับผลตอบแทนที่ลดลงได้มากสุดร้อยละ 4.64 และสามารถยอมรับต้นทุนในการลงทุนต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นได้มากสุดร้อยละ 10.05, 9.42 และ 4.86 ตามลำดับดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน


A feasibility study of Swine contract farming investment in Amphoe Phanat Nikhom, Changwat Chon Buri aims to (1) explore the general condition of swine contract farming process (2) study technical aspects of swine contract farming and (3) perform financial feasibility. The study used primary data, obtaining from participatory observation and in-depth interviews and secondary data, obtaining from academic papers, research paper and internet. Data was analyzed by descriptive and quantitative methods. Financial tools were net present value (NPV), internal rate of return (IRR), modified internal rate of return (MIRR), profitability index (PI) and switching value test (SVT). The study result showed that the investment on swine contract farming with CPF (Thailand) Company Limited based on 5-rai area and 2 swine housing units equipped with controlled system in Amphoe Phanat Nikhom, Changwat Chon Buri, could accommodate 1300 swines, and generate revenue in accordance with contract farming criteria. The project had an initial investment cost of 4,570,600 baht and 16 years of project life. With discount rate of 11.35%, NPV was calculated to be 467,479 baht, IRR was 12.85%, MIRR was 12.03%, and PI was 1.10. The SVT showed that the project could accept maximum decline of benefit up to 4.64% and the increases in investment costs, operating cost, and total cost up to 10.05%, 9.42%, and 4.86%, respectively. In conclusion, this project was deemed feasible for investment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เพียรวัฒนะกุลชัย พ., ทวีวัฒน์ ฆ., ทวีวัฒน์ พ., & ละม้ายศรี ว. (2018). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี: A Feasibility Study of Swine Contract Farming Investment in Amphoe Phanat Nikhom, Changwat Chon Buri. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(1), 55–61. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1009
Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)