ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัท ปิโตรพลัสเคมีคอล จำกัดจังหวัดนครปฐม Factors Affecting Plastic Resin Purchasing Decision by Customers of Petroplus Chemical Company Limited, Changwat Nakhon Pathom

Main Article Content

น้อย คล้ายแจ้ง
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้า บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม อันประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล นิติบุคคล พฤติกรรมการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าเม็ดพลาสติกของบริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 ตัวอย่างที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ ระหว่างเดือนธันวาคม2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2558 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองโลจิตผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ เพศ ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งบริษัทลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อต่อเดือน จำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อเดือน รวมทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกายภาพ


The objective of this research is to study factors affecting plastic resin purchasing decision by customers from Petroplus Chemical Company Limited, Changwat Nakhon Pathom with characteristics such as individual factors, company factors, purchasing behavior and product mixes (7Ps). The primary data is obtained from questionnaire surveyed from 400 plastic resin customers from Petroplus Chemical database during December 2014 to February 2015 and analyzes using Logit model.The results shows that factors affecting plastic resin purchasing decision from Petroplus Chemical Limited with statistical significance level of 0.10 are gender, authorized capital, location, volume of order per month, the number of orders per month, and product mixes in product, price and physical evidence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)