การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ The Feasibility Study of Investment on Rubberwood Sawn Timber Factory in Changwat Buri Ram

Main Article Content

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

Abstract

การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) สำรวจสภาพตลาดของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 2) ศึกษารูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการด้านเงิน และ 4) ทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้นำมาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมูลค่าปัจจุบันสุทธิดัชนีกำไรอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน ผลการศึกษาพบว่าในปี 2556 มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 54 โรงงาน ผลิตได้ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่ความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับยังคงมีปริมาณวัตถุดิบไม้ยางพาราเหลืออีกไม่ต่ำกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเห็นโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งยังไม่มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแต่มีปริมาณต้นยางพาราที่มีอายุครบกำหนดระยะเวลาโค่นมากกว่า 1,400 ไร่ ส่งผลให้วัตถุดิบไม้ท่อนยางพาราเพียงพอต่อกำลังการผลิตที่เหมาะสมที่กำลังการผลิต 10,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงงานจำนวน 10 ไร่และใช้เทคโนโลยีตามรูปแบบโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่นิยมใช้ คือใช้โต๊ะเลื่อยไฟฟ้า แล้วอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ยางพาราโดยการใช้เทคนิคสุญญากาศควบคู่กับการอัดความดัน หลังจากนั้นจะนำไม้ยางพาราเข้าสู่ห้องอบแบบมีหม้อต้มน้ำ เพื่อควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ผลการศึกษาทางด้านการเงินพบว่าที่อายุโครงการ 10 ปี ในกรณีที่ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน และขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะได้อัตราคิดลดที่ 10.74 และ 10.61 จากการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่าโครงการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 18,528,388 และ 30,106,403 บาท ดัชนีกำไร (PI) เท่ากับ 1.35 และ 1.57 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 17.01 และ 20.45 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) เท่ากับร้อยละ 14.13 และ 15.73 ดังนั้นโครงการจึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน


This study aims to 1) explore marketing environment of rubberwood sawn timber industry 2) study technical aspects of rubberwood sawn timber factory processing plant in Changwat Buri Ram 3) perform financial feasibility and 4) test the ability to sustain changes of rubberwood sawn timber factory plant in Changwat Buri Ram. The study uses primary data obtained from participatory observation and in-depth interviews and secondary data obtained from academic papers of various sources including the internet. Both types of data are used in descriptive and quantitative analyses. Financial tools are weighted average cost of capital (WACC), net present value (NPV), profitability index (PI), internal rate of return (IRR), modified IRR (MIRR), and switching value test (SVT). The study result shows that in 2014 Thailand have 54 rubberwood sawn timber factories producing 3 million m3 of rubberwood which is insufficient to meet demand of 8 million m3. Furthermore, Changwat Buri Ram does not yet have rubberwood sawn timber factory. Presently, there are rubber tree plantation for over 1,400 acres in Changwat Buri Ram which can be utilized as timbers in order to increase the product value. The estimated production capacity is 10,200 m3 per year. The factory plant required area of 10 rais and production technology of factory by using the Band Mill saw followed by Chemical Treatment and Vacuum Pressure Impregnation Process and the final process is drying in the stove in order to get rid of humidity. The financial result under project life of 10 years In case with BOI and Non-BOI WACC as discounted rate of 10.74 and 10.61 percent, the project is feasible for the investment since NPVs are calculated to be 18,528,388 and 30,106,403 Baht; PI are 1.35 and 1.57; IRR are 17.01 and 20.45 percent, and MIRR are 14.13 and 15.73 percent. The project risk is quite low.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)