การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ ของบริษัท เอเอฟ จำกัด A Feasibility Study of Investment on In-house Wheel and Tire Assembly Line Improvement of AF Company Limited

Main Article Content

ณัฐพงศ์ ลิมป์พานิชกุล
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

Abstract

การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ ของบริษัท เอเอฟ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคของกระบวนการปรับปรุงเครื่องจักรในสายการผลิตประกอบล้อและยางรถยนต์ (2) ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินและความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตแบบมีส่วนรวม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทำการรวบรวมวิเคราะห์ไว้แล้ว และเว็บไซต์ต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เครื่องมือ ด้านการเงินที่ใช้ คือ ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)อัตราผลตอบแทนภายในทั้งก่อนและหลังการปรับค่าแล้ว (IRR, MIRR) ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (PI) และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) ผลการศึกษาพบว่า ชิ้นส่วนล้อและยางรถยนต์แบ่งการผลิตออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ล้อขนาด 15, 16 และ 17 นิ้ว มีการประกอบชิ้นส่วนภายในโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ ส่วนที่ 2 ล้อขนาด 18 และ 20 นิ้ว ว่าจ้างบุคคลภายนอกประกอบ โดยปัจจุบันสายการผลิตในโรงงานมีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 680,610 ชิ้นต่อปี เมื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและเครื่องจักร จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการผลิตได้โดยไม่ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก เมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางเงิน โดยกำหนดอายุโครงการ 10 ปี ที่ต้นทุนเงินทุนร้อยละ 6.23 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 96,870,796 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 28.73 อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 16.05 และดัชนีการทำกำไรเท่ากับ 2.17 ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน และเมื่อทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าผลตอบแทนลดลงได้เท่ากับร้อยละ 46.04 ด้านต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนในการลงทุน และต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้เท่ากับร้อยละ 213.78, 127.12 และ 79.72 ตามลำดับ โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงของความไม่แน่นอนในต้นทุนและผลตอบแทน


The feasibility study of investment on in-house wheel and tire assembly line improvement of AF company limited aimed to (1) study technical aspects of wheel and tire assembly line improvement (2) perform financial feasibility and test the ability to sustain change of the investment. The study used the primary data obtained from participant observation and in-depth interviews with the company staff who concern to this project and secondary data obtained from concerned academic documents from both public and private sources including various websites. Both types of data were used in descriptive and quantitative analysis. The financial tools being employed were net present value (NPV) internal rate of return (IRR) profitability index (PI) and switching value test (SVT). The study result indicated that there were 2 source of wheel and tire assembly process. One was in-house assembly for 15-17 inches size the other was outsource assembly for over 18 inches size. Currently maximum capacity of in-house assembly line was 680,610 pieces per year. Machine can be upgraded and the process can be improved in order to support all size of wheel. The financial feasibility with appropriate discount rate 6.23 percent showed that NPV was 96,870,796 baht, IRR was 28.73 percent, MIRR was 16.05 percent and PI was 2.71. Thus the project was feasible. The SVT indicated that the revenue could be down at 46.04 percent and operating cost, investment cost and total cost could be up at 213.78, 127.12 and 79.72 percent respectively hence the project could be considered very low risk.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)