ความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Examining Workplace Loyalty in Phranakhon Rajabhat University

Main Article Content

จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์

Abstract

การวิจัยความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความต้องการ ความพึงพอใจในงานที่มีต่อความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 280 คน จากพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 457 คน คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของประชากรทั้งหมด ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติตัวแปรเดียวเพื่ออธิบายสภาพทั่วไปของข้อมูล และสถิติหลายตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย


ผลการวิเคราะห์พบว่าความต้องการพื้นฐาน อันประกอบด้วย การได้รับการตอบสนอง ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม และความสมหวังในชีวิต มีอิทธิพลต่อความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และความพึงพอใจรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ทางมหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการ คือ 1) การมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน และ 3) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


The study aims to examine workplace loyalty of university staff at Phranakorn Rajabhat University. Researchers conducted quantitative research to study the influence of demands, job satisfactions and effects on loyalty of university staffs working at Phranakorn Rajabhat University.  Data is collected from university staff working at Phranakorn Rajabhat University from 280 people out of the total of 457 people, representing 61.27 percent of the total population. Single variable statistics were analyzed to describe the general state of the data, and multivariate statistics were used to test the hypothesis of the research.


From the research results, the study showed that the basic needs include need of responsive work environment, safety needs, social needs and fulfillment in life as these factors influence the loyalty of staffs with statistical significance. Workplace loyalty of the university staff working at Phranakorn Rajabhat University is enhanced by employment welfare benefits with statistical significance. Thus, the researchers suggests that the university should accelerate the implementations of: 1) policy development and promotion of personnel 2) improving the quality of working life and 3) the establishment of welfare fund for university staffs working in Phranakorn Rajabhat University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิตตินรรัตน์ จ. (2018). ความภักดีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: Examining Workplace Loyalty in Phranakhon Rajabhat University. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 17–25. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1014
Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)