อิทธิพลของระบบการจัดการ กลยุทธ์การตลาด และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรมในเขตภาคกลางของประเทศไทย The Influence of the Management System, Marketing Strategy, and Sufficiency Economy Philosophy-Based Implementation on the Sustainable Success of Handicraft Community Business Entrepreneurs in the Central Region of Thailand

Main Article Content

จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการจัดการ กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรมในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรมในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จนได้ตัวอย่างจำนวน 340 ตัวอย่าง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง (AMOS) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
     ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการจัดการและกลยุทธ์การตลาดส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรมในเขตภาคกลาง โดยการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรมในเขตภาคกลางสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาด และระบบการจัดการ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.55, 0.43 และ 0.16 ตามลำดับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไปควรส่งเสริม และอบรมให้ความรู้ในเรื่องของระบบการจัดการกลุ่มธุรกิจ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และชีวิตประจำวัน รวมถึงการส่งเสริมการกำหนด กลยุทธ์การตลาดควบคู่กัน


ABSTRACT
     The objective of this research was to study the influence of the implementation of the sufficiency economy philosophy, the management system, and marketing strategy on the sustainable success of handicraft product entrepreneurs in the central region of Thailand. The study was quantitative, and data were collected by questionnaire. The samples were 340 entrepreneurs that were members of the handicraft community in the central region of Thailand, selected using multi-stage sampling. The data were then analyzed by the structural equation model through AMOS for social research.
     The results of the study indicated that sufficiency economy philosophy-based implementation, the management system, and marketing strategy led to the sustainable success of handicraft business entrepreneurs in the central region community. The aspect with the highest influence was sufficiency economy philosophy-based implementation, followed by the marketing strategy and management system, with path coefficients of 0.55, 0.43, and 0.16 respectively. The suggestions of this research include the idea that the government sector and local government should promote training and education for business group management systems, coupled with the application of the sufficiency economy philosophy to business and daily life. Marketing strategy should be promoted as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)