วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University) เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 6 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

               ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน            ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 2350-9627 (Print)
ISSN 2697-3766 (Online)

Vol 7 No 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

Published: 2020-06-30

ประเมินทักษะการป้อนลูกสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตันในภูมิภาค|EVALUATION THE FEEDING SKILLS OF BADMINTON COACHES IN RURAL PROVINCES

อรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นภพร ทัศนัยนา, ณัฐกร บุญทวี

60-69

View All Issues

 Focus and Scope

            วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความแปลและบทความวิจัยในสาขาทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            คณะกรรมการกลั่นกรองขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข ข้อความ ถ้อยคำ สำนวนภาษา ให้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของเรื่องเดิมไม่เสียไป และจะไม่ส่งต้นฉบับคืนเจ้าของเรื่อง

Peer Review Process 

           ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

Open Access Policy

          This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sources of Support

         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Journal History

         วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มจัดทำเมื่อมกราคม 2557 จำนวนฉบับที่ออก 2 ฉบับต่อปี