New Website: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSTKU/index

         วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University;JSTKU)

          เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในสาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences Articles) สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ (Technology and Management)  สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science Articles) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Articles) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine Articles) สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา (Science and Health Science & Sport) ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal (เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

          กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

          เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็น บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย (Technical papers) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทําเอง

 • รูปแบบการพิจาจารณา Double blinded (3 peer review)

 • ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน

 

          Journal of Science and Technology, Kasetsart University is the academic journal of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The objective is to be a source of information to disseminate the research and academic article of professors, researchers and academicians by the criterion of National Journal. The academic works are published in the field of Plant Sciences, Technology and Managemen, Animal Science Articles, Engineering ,Veterinary Medicine , Science and Health Science & Sport. However, the journal will be published in the form of Electronic Journal (the journal is open to receive as a Thai and English version)

          Published three times per year.
           No. 1
January - April
           No. 2 May - August
           No. 3 September - December

          The academic article that will be sent to publish in The Journal of Science and Technology, Kasetsart University must be an academic article or Technical paper that it is presented by the authors.

 • Peer-review : Double Blind (3 peer review)

 • Free Processing Charges

 

ISSN 3027-6179 (Print)

ISSN  3027-6209 (Online)

 

Vol. 12 No. 3 (2566): กันยายน - ธันวาคม (Sep. - Dec. 2023)

Published: 2023-12-26

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนต้นแบบโรงงานรีไซเคิลคอนกรีต

Payback Period of a Concrete Recycling Plant

ไพศาล ศุภนัตร์, กฤษณะ จันทรโชติ, สิรัญญา ทองชาติ, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

1-11

การสะสมของไกลโคเจนและลักษณะทางจุลกายวิภาคของมดลูกสุกรระบบโรงเรือนเปิดและสุกรระบบโรงเรือนปิด

Glycogen Accumulation and Histological Characteristics of Swine Uterus in Outdoor and Indoor Housing Systems

ลักษณาวดี กล่ำเจริญ, ธิดา พรมมา, อัจฉรียา จันดาเพ็ง, กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช, พิชย จำนงค์ประโคน, อิทธิพล พวงเพชร, จรินธร ธีระพรพันธกิจ, ชาคริยา พรมสุบรรณ์

12-22

ผลของสารสกัดโปรตีนไหม (sericin) ต่อคุณภาพของน้ำเชื้อช้างเอเชีย (Elephas maximus) แช่แข็งภายหลังการอุ่นละลาย

Effect of Sericin Supplementation on Post-Thawed Asian Elephant (Elephas maximus) Semen Quality

เกียรติศักดิ์ เทียนแก้ว, นิกร ทองทิพย์, อัมพิกา ทองภักดี, สุภลักษณ์ เกียรติสมบูรณ์, สกนธ์ น้อยมูล, ทวีโภค อังควานิช, อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

23-37

ผลกระทบของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงต่อโครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังแท้ ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน

Effect of Hyperglycemia on Morphology of Dermal Skin in Diabetes-induced Rats

เสาวลักษณ์ เจริญสุข, ศิรินุช ศรีเจริญเวช, ภัสรา ลานเหลือ, อภิชญา นิยมจันทร์, ศนิ ใบไม้, กนกพร แผลงฤทธิ์, ศศิภา เพียรรำลึก

80-91

View All Issues