วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการอิเล็คทรอนิคของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic e-journal organized by Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

 

Print ISSN: 2539-7249

Online ISSN: 2697-4061

 

Vol 5 No 1 (2021): January-June

Published: 2021-03-03

ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต ในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา | The Satisfaction with the Management of Environment Conducive to Learning in the Farm for Students in Agricultural and Environment Education Program

ระวี จูฑศฤงค์, วราภรณ์ แย้มทิม, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, สุภาสิณี นุ่มเนียม, ณัฐพล สุขสมบัติ, อิสริยา จอมพงษ์รื่น, กนกอร ผิวทองงาม, ขวัญเรือน กุลแพ, จิรารัตน์ แพทย์นาดี, ลัยลาศ แซ่เจียว, อรพรรณ นาคนุช, ศรัณยู ลิ้มเนาวรัตน์

11-25

View All Issues