ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | Flexible student Admission system for Phetchaburi Rajabhat University Flexible student Admission system for Phetchaburi Rajabhat University

Main Article Content

พรรณี คอนจอหอ
อัตภาพ มณีเติม
เฉลย ทองคำ
ปิ่นทอง อมรจุติ
ศักดิพัฒ สีอร่ามรุ่งเรือง

Abstract

การสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในอดีตที่ผ่านมาคือ ผู้สมัครศึกษารายละเอียด    การสมัครจากเอกสารการประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ คู่มือการรับสมัครนักศึกษา แต่เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงจึงมีวิธีการวิจัยและพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาตามกระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 2) ประเมินมูลค่าของระบบ ประกอบด้วย จำนวนผู้สมัครในระบบ และจำนวนนักศึกษาตามแผนรับ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 2) แผนรับและผลการสมัครย้อนหลัง 3 ปี ใช้สถิติค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า  1. ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีพัฒนาการ 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 เลือกได้สาขาเดียว รุ่นที่ 2 เลือกได้มากกว่า 1 สาขา รุ่นที่ 3 เลือกได้มากกว่า 1 สาขาแบบปรับผลอัตโนมัติ รุ่นที่ 4 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบ TCAS ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ได้แก่ P1 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 P2 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 C รอบที่ 2 โควตา D รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  2. ผลการประเมินมูลค่าของระบบประกอบด้วย รุ่นที่ 1 แผนรับจำนวน 3880 คน รับนักศึกษาได้ร้อยละ 70 มี รุ่นที่ 2 แผนรับจำนวน 3,300 คน รับนักศึกษาได้ร้อยละ 72.80 คน รุ่นที่ 3  แผนรับจำนวน 3,380 คน รับนักศึกษาได้ร้อยละ 73.08 คน และรุ่นที่ 4 แผนรับจำนวน 3,415 คน


The Admission to study of Phetchaburi Rajabhat University in the past is candidacy who has to read a requirement of Phetchaburi Rajabhat University is brochures. Now we have a research for develop the admission system for support resilient situation by Deming Quality Cycle. The objective of research are 1) Develop Flexible student Admission system. 2) Valuation of the system, including with amount of candidacy on online system and assessment amount of student. The goals of admission are high school’s student or who have equivalent is degree. The appliance of research including by 1) Flexible student Admissions system. 2) The plan and results 3) Year back is percentage.


            The results  1. The flexible student admission system was developing from original system; including with 3 generation are 1. Can choose only section 2. Can does more than 1 section. 3. Can choose more than 1 section by transfer is section automatic. 4. Recruit for undergraduate study’s admission by TCAS including 4 function : P1 Portfolio’s round1 P2, Portfolio’s round2 C’s round2 Quota D’s round5

  2. The result of valuation of system is including with Version1 have a applicant is 3880 the amount of student by the plan is 60.80% Version2 have a applicant is 3300 the amount of student by the plan is 72.80% Version3 have a applicant is 3380 the amount of student by the plan is 73.08%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย