วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง นักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่เผยแพร่ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2022-06-01

Understanding Marriage Determinants on Working Age

Pratumma Potchanasit, Jongrak Hong-Ngam, Tanyamat Srungboonmee

113-126

Nudge in Signboard Tax Collection: An Experimental Behavioral Approach

Weerasak Krueathep, Sadanon Wattatham, Wasin Komut, Kraiwuth Jaikampan

143-161

The Relationship between Financial Service Innovation and the Performance of Commercial Banks in Thailand

Pitipat Nittayakamolphun, Thanchanok Bejrananda, Kittawit Autchariyapanitkul, Siwarat Kuson

162-179

Lessons Learned: Success of Poverty Alleviation Policy in Rural China

Li Xinghong, Radklaw Premprasit, Farung Mee -Udon, Nopparat Rattanathum

230-248