การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงชุมชน กลุ่มมิลเลนเนียล: กรณีของบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา| A study Behavior and Decision of Community Tourism Generation Millennials: A Case of Dan Kwien village, Nakhon Ratchasima

Authors

  • ฉัตรชัย อินทสังข์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Keywords:

พฤติกรรม การตัดสินใจ กลุ่มมิลเลนเนียล, Behavior, Decision making, Generation millennial

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล  การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวนนักท่องเที่ยวถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ เหตุผลการมาท่องเที่ยวคือเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีสมาชิกร่วมการเดินทาง 2-3 คน ช่วงเวลาในการเดินทางมาคือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาจากอินเทอร์เน็ต ส่วนของกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มมิลเลนเนียล พบว่า ด้านการตัดสินใจมาท่องเที่ยวคือการได้แนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการค้นหาข้อมูลคือการตัดสินใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ด้านการประเมินทางเลือกในการมาท่องเที่ยวเกิดจากการส่งเสริมการตลาดที่ดี ด้านเหตุผลที่มาคือสถานที่สวยงามและด้านพฤติกรรมหลังการท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวบ้านด่านเกวียนอีก นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางและการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังมีการสรุปและอภิปรายผล รวมถึงทิศทางการวิจัยในอนาคตในส่วนสุดท้ายของวิจัยนี้

The purpose of this research is to examine the behavior and decision of community tourism generation millennials (A case of Dan Kwien village, Nakhon Ratchasima). This research was conducted using quantitative approach by collecting questionnaires from 400 tourists, now will be called as samples. Number of tourists was being selected by simple random sampling. The statistics in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, an independent t-test and one-way analysis of variance.

The results found that tourist’s behavior has been to travelling at least 1 time. The purpose for relaxing and education. The reason to travel was created a new experience. The majority of tourists traveled by theirs personal car. There are 2-3 members come together. The traveling time is on weekend. Most of the information was obtained by internet.  The decision making, to travel at Dan Kwien village, Nakhon Ratchasima of the millennial group found that the decision to travel because of the idea of creating works. In searching for decision information by personal experiences. The assessment of alternative to travel by good marketing promotion. The reason to travel because of the beautiful location and the post-tourism behavior is likely to travel back to Dan Kwien village again. In addition, the results of hypothesis testing found that personal factors including gender, age, education, occupation, and income had a different effect on the travelling behavior and decision making were different at the statistical significance level of 0.05. However, conclusion and discussion include directions for future research are discussed in the last section of this research.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>