การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา|BRAND AND PACKAGING DESIGN FOR VALUE-ADDED RICE PRODUCTS: A CASE STUDY OF PHO KLANG GERMINATED RICE COMMUNITY ENTERPRISES, NAKH

Authors

  • ฉัตรชัย อินทสังข์
  • จันทร์เพ็ญ ธงไชย
  • ปุริม หนุนนัด
  • เยาวพา ความหมั่น

Keywords:

ตราสินค้า, การบรรจุภัณฑ์, การเพิ่มมูลค่า, ผลิตภัณฑ์ข้าว, นครราชสีมา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าว และศึกษาความพึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยระยะแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 คน  เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ระยะที่สองเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า 400 คน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านตราสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ในขณะที่ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากผลที่ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>