อิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน ทางการตลาด|THE INFLUENCE OF THE MARKETING ORIENTATION AND THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION ON PRODUCT INNOVATIVENESS ON MARKETING PERFOR

Main Article Content

ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ฉัตรชัย อินทสังข์ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ปฏิมา ถนิมกาญจน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการตลาด การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)จำนวน 259 ราย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมุ่งเน้นด้านการตลาด (การมุ่งเน้นลูกค้า, การมุ่งเน้นคู่แข่งขันและการมุ่งเน้นประสานความร่วมมือภายใน) และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลสำคัญและส่งผลทิศทางเชิงบวกต่อความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันความสามารถ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการตลาด การศึกษานี้เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นการตลาด และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการว่าเป็นทรัพยากรภายในองค์กรที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสอดคล้องกับทฤษฎีฐานทรัพยากร และนำมาซึ่งการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรได้ในที่สุด  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญมาสูงทรง, ดุษฎี เทียมเทศ et al. อิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน ทางการตลาด|THE INFLUENCE OF THE MARKETING ORIENTATION AND THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION ON PRODUCT INNOVATIVENESS ON MARKETING PERFOR. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 1-14, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4511>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย