อิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน ทางการตลาด|THE INFLUENCE OF THE MARKETING ORIENTATION AND THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION ON PRODUCT INNOVATIVENESS ON MARKETING PERFOR

Authors

  • ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ฉัตรชัย อินทสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Keywords:

การมุ่งเน้นการตลาด, การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ, ความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์, ผลการดำเนินงานทางการตลาด

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการตลาด การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)จำนวน 259 ราย ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมุ่งเน้นด้านการตลาด (การมุ่งเน้นลูกค้า, การมุ่งเน้นคู่แข่งขันและการมุ่งเน้นประสานความร่วมมือภายใน) และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลสำคัญและส่งผลทิศทางเชิงบวกต่อความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันความสามารถ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการตลาด การศึกษานี้เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นการตลาด และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการว่าเป็นทรัพยากรภายในองค์กรที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสอดคล้องกับทฤษฎีฐานทรัพยากร และนำมาซึ่งการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรได้ในที่สุด  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-28

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>