แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | The Study of Trends in Education in New Courses and Fields Bachelor degree the Establishment of the Suphanburi Campus Kasetsart University

Main Article Content

อำนวย ตันพานิชย์
ธีรนันท์ ตันพานิชย์
สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์

Abstract

การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเปิดหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมสาขาวิชามากขึ้น จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต และนำเสนอความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาที่อาจเปิดสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงแนวโน้มที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกเรียนในสถาบันแห่งนี้ ตลอดจนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์เกษตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.8) มีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เหตุผลในเรื่องสถานที่ตั้งใกล้บ้าน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง และการยอมรับในศักยภาพของคณาจารย์


The study of trends in education in new courses and fields Bachelor degree the establishment of the Suphanburi Campus Kasetsart University to want to know the needs of the students in the future and help tertiary institution decisions based on the correct database. In the opening of the course, The establishment of the Suphanburi Campus Kasetsart University is in the process of expanding the curriculum to cover more disciplines. Therefore, a survey of last year's high school students was conducted to be used in planning future operations. And present their interest in studying in the programs and fields that may be offered in the establishment of the Suphanburi Campus Project Kasetsart University including the trend that the sample group will choose to study in this institution as well as reasons for making decisions in choosing to pursue graduate studies.


The research results were found that the top 3 courses that students are most interested in are Agricultural Logistics Management. English for communication And health tourism and sports management. The majority of students (82.8%) were more likely to choose to study in the Suphanburi Campus establishment project. Kasetsart University By giving reasons for the location near the house University reputation travel comfort and recognition of the faculty potential


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)