Published: 2021-03-03

ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต ในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

ระวี จูฑศฤงค์, วราภรณ์ แย้มทิม, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, สุภาสิณี นุ่มเนียม, ณัฐพล สุขสมบัติ, อิสริยา จอมพงษ์รื่น, กนกอร ผิวทองงาม, ขวัญเรือน กุลแพ, จิรารัตน์ แพทย์นาดี, ลัยลาศ แซ่เจียว, อรพรรณ นาคนุช, ศรัณยู ลิ้มเนาวรัตน์

11-25

การสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์ - อัพ ในกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

กัญญารัตน์ เข็มเพ็ชร, ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, กำพล เลาหวัฒนภิญโญ

83-92

ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา|

จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, สุภาสิณี นุ่มเนียม, อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, นิรันดร์ ยิ่งยวด, สันติ ศรีสวนแตง, วรรณี เนียมหอม

93-108