ผลของคำแนะนําบล็อกเกอร์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ The impact of blog recommendations on online shopping intentions

Main Article Content

Jaruporn Tangpattanakit

บทคัดย่อ

          สังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากยิ่งขึ้น การดำเนินชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมที่อยู่ในยุคดิจิทัล ทั้งการเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงมีการกระจายอำนาจการสื่อสารทั้งแก่ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลโดยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ การสื่อสารในช่องทางออนไลน์ซึ่งบล็อกเกอร์ถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ความเห็นของผู้อื่นจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคมได้อย่างไม่มีขีดจำกัด การสื่อสารไปยังผู้บริโภคจึงมีสื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการสื่อสารในรูปแบบของ (Blogger) หรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีอิทธิพลสูงในการช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค


บล็อกเกอร์จึงสามารถชักจูงผู้ที่อ่านให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผู้บริโภคมักเลือกที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจและลดความเสี่ยงในการบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น บล็อกเกอร์จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

คำสำคัญ: บล็อกเกอร์ ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ประโยชน์จากคำแนะนำ ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

วิธีการอ้างอิง
Tangpattanakit, J. (2023). ผลของคำแนะนําบล็อกเกอร์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์: The impact of blog recommendations on online shopping intentions. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2(2), 15–30. สืบค้น จาก https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/article/view/5458
บท
Articles

Most read articles by the same author(s)