การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารเสพติด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |The Development of Learning Achievement on Narcotics with 4MAT Learning Cycle Learning Management for 12th Grade Students

Main Article Content

กวิน โบสุวรรณ์
นราพร ญาณไพศาล
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง สารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สารเสพติด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่มีผลการทดสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ33101 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ถึงร้อยละ 70 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเลือกจำนวน 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 9 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง สารเสพติด จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบ เรื่อง สารเสพติด จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) ค่าการทดสอบทีแบบการทดสอบกลุ่มเดียวและมีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง สารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 80.50/81.17 อยู่ในเกณฑ์ 80/80 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.35 และ มีค่า S.D. = 1.137 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.95 และมีค่า S.D. = 0.826 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


The purposes of this research were; 1) to find out the efficiency of 4MAT learning cycle learning management on narcotics for 12th grade students and 2) to compare between the pretest and posttest of learning achievement on narcotics studying by 4MAT learning cycle learning management of 12th grade students. Twenty students from grade 12th class number 2 in the second semester of the academic year 2018 of Photha Wattana Senee School, were selected by using simple random sampling with lottery select one classroom from all nine classrooms, they were not have final examination less than 70 percent of health education and physical education (HEPE 33101) in the first semester of the academic year 2018. The research instrument for this research included; 1) 4 hours 4MAT learning cycle learning management plan and 2) 4 choices 30 items of multiple choice question test on narcotics. The research design was a one-group pretest-posttest design, pre-experimental design. The data were then analyzed in terms of; 1) percentage 2) average 3) standard deviation and 4) dependent sample t-test.


The research findings were as follows; 1) efficiency of 4MAT learning cycle learning management on narcotics for 12th grade students with 80.50/81.17, thus in the criterion of 80/80 and 2) learning achievement on narcotics before studying by 4MAT learning cycle learning management of 12th grade students found that the posttest scores; have average = 24.35 and standard deviation = 1.137, was higher than the pretest scores; have average = 20.95 and standard deviation = 0.826, at significant level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)