การสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์ - อัพ ในกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย A Construction of Basketball lay-up-foot Aid for high school students.

Main Article Content

กัญญารัตน์ เข็มเพ็ชร
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
กำพล เลาหวัฒนภิญโญ

Abstract

   


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์–อัพ ในกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ2) หาคุณภาพของชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์-อัพ ในกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 3 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์-อัพ ในกีฬาบาสเกตบอลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีอุปกรณ์จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่  1. แผ่นรองเหยียบก้าวกระโดด 2. สายรัดบังคับยกเข่าตั้งฉาก สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)


ผลการศึกษา พบว่า ชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์-อัพ ในกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีค่าค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เท่ากับ 0.7 และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยการหาความเที่ยงด้วยวิธีการสอบซ้ำ (Test-retest Method) เท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง  


ดังนั้น ชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ เลย์-อัพ จึงมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะเลย์-อัพ ในกีฬาบาสเกตบอลได้


The purposes of this study were 1) to construct the basketball lay-up-foot aid for high school students and 2) to find quality of the basketball lay-up-foot aid for high school students. The target groups in this study were 3 experts in basketball and 10 high school students. The research tool was the basketball lay-up-foot aid that the researcher created. There were 2 pieces of equipment, namely: 1. Stepping pad 2. Strap that forces the knee to be raised perpendicular. The statistics used to find the quality of this tool were Content Validity and Reliability using Pearson Product Moment Correlation Coefficient.


The results of the study found that the basketball lay-up-foot aid for high school students has a content validity value of 0.7 and a reliability value by determining the reliability by retesting (Test-retest Method) equal to 0.90, which is high.


Therefore, the basketball lay-up-foot aid for high school students is recognized for its precision and reliability. Can be used to develop lay-up skills in basketball.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)