นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | Innovation, Digital Technology in Exercise and Sports

Main Article Content

วาสิฏฐี สายสุดใจ
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Abstract

                   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น มนุษย์นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ คือ การออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจ เมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรง จะทำให้สามารถศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือดำเนินชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีสื่อทางเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี


 


                   The fast changing world of today. Technology has played an important role in making human life easier and more convenient Human beings, which are important forces in the development of the country Therefore, quality of life is essential and the main engine that drives progress. The things that can encourage people to have a good quality of life is exercise and playing sports  to improve physical and mental health when we are healthy. This will enable you to study, pursue a career, or live an efficient life. from current situation Digital technology has caused many changes in the behavior of human life, in which to exercise and play sports It has created innovations and technologies in new and interesting ways. and can respond well to the needs of human health improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)