การออกกำลังกายตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน|Exercise Based on the King’s Philosophy Concept for Sustainable Health Development

Main Article Content

อิงอร ไหมอ่อน
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการออกกำลังกายและการพัฒนาสุขภาพตามแนวคิดศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักการทรงงาน พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน    สุขภาพเป็นความสมดุลระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยหลักการทรงงานเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยมากว่า 7 ทศวรรต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปวงชนทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง” (Thailand Sustainable Development Foundation, 2016) ดังจะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชาจึงเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษา ดังนี้ 1) การออกกำลังกาย 2) ศาสตร์พระราชา 3) หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ 4) การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในมิติการออกกำลังกาย  จากการวิเคราะห์ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายตามแนวคิดศาสตร์พระราชามีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน


 


The purpose of this study was to present exercise and health development based on the King’s Philosophy Concept. By adopting the working principle of His Majesty King Bhumibol Adulyadej             the Great, King Rama IX applied for sustainable health development. Health is a balance between people and their surroundings. The working principle is a science that has been with the Thai people for more than 7 decades. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, King Rama IX concerns about the Thai people in every aspects, especially in health. Which he considered that the people health problems  an important problem that needs to be solved and developed. As the royal command said “If a person has deteriorated health, they will not be able to develop the nation because the nation's most important resource is its citizens.” (Thailand Sustainable Development Foundation, 2016) It can be seen that the King's Philosophy is a science that can be applied to sustainable health development. The details of the study are as follows: 1) Exercise 2) King’s Philosophy 3) The working principle of “Understanding, Accessing, Developing” and 4) The application of King’s Philosophy in exercise dimensions. According to the analysis of documents and related research, shown that exercise based on the King’s Philosophy is important for sustainable health development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Arwuthkhom, R. (2007). King of creation: intellectual property of H.M. King Bhumibol Adulyadej. Ministry of Commerce. [Translated]
Boonweerabut, S. (2009). Teaching materials: Sports psychology. Chonburi: Faculty of Sports Science, Burapha University. [Translated]
Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planer (3rd ed.). Deakin University.
Khanthabutr, N. (2020). The meaning of exercise for health. Goodhealthdata. https://www.goodhealthdata.com/05/09/2020/the-meaning-of-exercise-for-health/ [Translated]
Jitkasem, M. (2011). A model for promoting physical exercise and sports in the community according to the guidelines. Sufficiency Economy Philosophy (Doctor's thesis). Chonburi: Burapha University. [Translated]
Manu, V. (1998). After exercise for health according to physical condition. Sukhothai Thammathirat Open University Journal, 11(3), 46. [Translated]
Ministry of Public Health, Department of Health, Office of Health Promotion. (2000). Exercise promotion manual for public health officers. Office of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. [Translated]
Nopparak, S. (2018). The King's science towards development of management science. Amarin Printing and Publishing. [Translated]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2008). The principle of work inking. In Principles of working in His Majesty the King (2nd ed.). Office of Strategic Public Policy. [Translated]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). The 20-Year National Strategy (2017 - 2036). Office of Strategic Public Policy. [Translated]
Office of the Royal Development Projects Board. (2007). Encyclopedia of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. Hii. https://www.hii.or.th/wiki84/index.php [Translated]
Punyaban, D. (2017). Following in the footsteps of His Majesty the King. Journal of the Association of Researchers, 22(2), 13-20. [translated]
Sakwarawit, A. (2017). Understand, reach, develop: The King's philosophy for sustainable development. Mgronline. https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010. [Translated]
Suwan, M., & Boonchai, T. (2017). Sufficiency economy: The genius in human ecology of His Majesty the King. Chiang Mai Rajabhat University. www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/123456789/1129/1
/2บทความพิเศษมนัสสุวรรณ.pdf
Thailand Sustainable Development Foundation. (2016). Public Health Project (1967). Thailand Sustainable Development Foundation. http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10778-โครงการสาธารณสุข-พศ-2510/. [Translated]
Wattanachai, K. (2015). Philosophy of sufficiency economy and school strength. Sufficiency Education Center Yuwasathirakun Foundation. [Translated]

Most read articles by the same author(s)