Published: 2016-12-31

สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร

อรนภา ทัศนัยนา, ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ธีรนันท์ แตงนิ่ม, บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ฉลองชัย ม่านโคกสูง, เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

49-61

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อกาแฟผงสำเร็จรูป 3 อิน 1 จากห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

อัญณิชา อรุณอุดมชัย, ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

62-73

-

Charnvit Boonkhum, Nuttawut Rojniruttikul

85-94