ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ NSF ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง

Organizational factors affecting participation in quality standard of production staff in a drinking water manufacturing company

Authors

  • วรกิจ กีรติศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ
  • มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ
  • ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ

Keywords:

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานค่าตอบแทน;การฝึกอบรม;การทำงานเป็นทีมมาตรฐาน NSF, Participation;Compensation;Training;Teamwork;NSF Quality Standard.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ NSF และปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ NSF ของพนักงานฝ่ายผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง จำนวน 110 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบตามสะดวก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณในการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ NSF ของพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในระดับสูง 2) ค่าตอบแทน การฝึกอบรมและการทำงานเป็นทีมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน NSF ของพนักงานฝ่ายผลิตที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน NSF ของพนักงานฝ่ายผลิตได้ร้อยละ 30.4

The purposes of this research were to study the level of participation in NSF quality standard and the factors affecting participation in NSF quality standard of production staff. The sample was 110 production staff in a drinking water manufacturing company. Convenience sampling method was used to collect data. The questionnairewas used as research instrument. Statistics used for data analysis includedpercentages, mean and standard deviation. MultipleLinearRegressionAnalysis was used for hypothesis testing. The research findings were: 1) The participation in NSF quality standard of production staff was at high level. 2) Compensation, training, and teamwork couldaffect the participation in NSF quality standard of production staff at statistical significance level of .05All independent variables could explain the variation in production staff participation in NSF quality standard at 30.4percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>