ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผู้ผลิตยานยนต์แห่งหนึ่ง

Factors affecting happiness at work of operative employees in an automotive manufacturing firm

Authors

  • ศิรสิทธิ์ ทุมสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ
  • ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ

Keywords:

ความสุขในการทำงาน;การติดต่อสื่อสาร;นโยบายและการบริหารงาน;ลักษณะงาน;สัมพันธภาพในที่ทำงาน;สภาพแวดล้อมในการทำงาน, Happiness at work;Communication;Policy and administration;Job characteristics;Relation in work place;Working environment

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของระดับปฏิบัติการในบริษัทผู้ผลิตยานยนต์แห่งหนึ่ง จำนวน 329 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิตที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก 2) การติดต่อสื่อสาร นโยบายและการบริหารงาน สัมพันธภาพในที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลทางบวกต่อความสุขในการทำงานโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ ลักษณะงาน มีผลทางลบต่อความสุขในการทำงานโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

The objectives of this research were 1) to study happiness level in working of operational staff 2) to study factors affecting work happiness of operational staff. Data collection was conducted from 329 operational staff in an automobile manufacturer. Questionnaire was research instrument for collecting. The statistics used were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation (S.D), and linear multiple regression analysis was used for hypothesis testing. The result found that 1) the happiness level in working of operative employees was high 2) communication, policy and administration, working relationship and working environment have positive effect on work happiness statistically significant at the 0.01 level. In addition, job characteristics has negative effect on happiness at work with statistically significant level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>